kópia

Text hesla

kópia [lat.] — vo všeobecnosti ďalší exemplár, duplikát predlohy, resp. originálu. Najbežnejšie sú kópie textových a obrazových predlôh (dvojrozmerné kópie), ktoré sa v súčasnosti získavajú pomocou kopírovacej (rozmnožovacej) techniky (→ kopírovací stroj), vytvárajú sa však aj kópie predmetov (trojrozmerné, objemové kópie). Kópia môže mať rovnaké rozmery ako originál, ako aj menšie (zmenšená kópia) alebo väčšie rozmery (zväčšená kópia). V technickej praxi sa pri trojrozmerných (objemových) kópiách často používa zmenšená kópia (napr. ako model na vývoj tvaru vozidiel, lodí, lietadiel). Zväčšená kópia sa používa na vytvorenie predmetu na základe zmenšenej predlohy (napr. sochy na základe malého sadrového modelu). Pri objemových kópiách sa rozlišuje negatívna kópia a pozitívna kópia, negatívnej kópii zodpovedá dutina v bloku materiálu, ktorá je zhodná s rozmermi originálu a môže slúžiť ako pomôcka na vytváranie ďalších kópií (→ forma, → zápustka);

1. fotogr. obraz získaný kopírovaním predlohy (originálu) na fotografický papier, fotografický film alebo na kinematografický film (→ filmová kópia). Podľa spôsobu kopírovania sa rozlišuje kontaktná kópia a projekčná kópia (vzniká projekciou odrazovej predlohy na fotografický materiál). Kópia môže mať pozitívne zobrazenie (pozitív; vzniká pri kopírovaní filmového negatívu na fotografický papier), ktoré verne reprodukuje fotografovaný objekt s takmer nezmenenou gradáciou svetelných tónov, a negatívne zobrazenie (negatív; vzniká pri kopírovaní filmového pozitívu na fotografický film), ktoré reprodukuje fotografovaný objekt s inverznou gradáciou svetelných tónov (svetlé časti kópie zodpovedajú tmavým častiam predlohy a naopak). Z farebnej predlohy môže vzniknúť farebná kópia, ktorá verne reprodukuje farebné odtiene predlohy, alebo čiernobiela kópia, ktorá farebné odtiene predlohy zobrazuje bielou, čiernou a odtieňmi sivej farby. Zmenšená, voľným okom nečitateľná kópia písaných alebo tlačených textov sa nazýva mikrografická kópia (→ mikrokópia, → mikrografia);

2. hist., práv. → odpis (listiny);

3. výtv. presná napodobnenina alebo duplikát originálu (pôvodného umeleckého diela). Zhotovuje sa na zberateľské alebo na výstavné účely, ak je originál nedostupný (nahrádza alebo zastupuje originál, ktorý je ohrozený), alebo na študijné účely (na demonštráciu, na oboznámenie sa študentov s rôznymi výtvarnými technikami; kopírovanie majstrovských umeleckých diel je súčasťou konzervatívnej umeleckej výučby). Kopista (autor kópie) sa spravidla na kópiu podpisuje a uvádza autora predlohy. Na vylúčenie zámeny s originálom sa kópia vyhotovuje vo formáte o niečo väčšom alebo menšom ako originál. Kopírovanie umeleckých diel bolo rozšírené už v antike (napr. rímske kópie gréckych sochárskych diel), časté bolo aj v renesancii a baroku, keď aj slávni maliari kopírovali diela svojich predchodcov či súčasníkov. V dielenskej výtvarnej praxi boli kópie majstrovských originálov bežným spôsobom rozširovania diela (napr. reprezentačné portréty). Kópie sa rozdeľujú na technologické (vytvárané kvalifikovane so znalosťou autentických technických postupov), optické (zameriavajú sa najmä na vzhľad kopírovaného diela, pri ich tvorbe môžu byť použité i dobovo neautentické materiály) a tzv. inšpiratívne (voľné alebo autorské; parafrázujú originál, ktorý je inšpiráciou; rozšírené najmä od 20. stor.). K technologickým kópiám patrí tzv. rekonštrukčná kópia, ktorá rekonštruuje technologické postupy a usiluje sa aj o rekonštrukciu zaniknutých detailov alebo častí umeleckého diela (pri poškodenom origináli). Pojmom replika sa označuje voľná alebo presná kópia umeleckého diela zhotovená samotným umelcom podľa jeho vlastného diela (niekedy môže byť pôvodný námet mierne obmenený). Ako dielenská replika sa označuje kópia zhotovená v umelcovej dielni (tam, kde vznikol aj originál). V zlatníctve sa od antiky zhotovovali kópie starších prác odlievaním z modelov. Zo šperkov a z nádob sa zhotovujú tzv. elektrolytické kópie (→ galvanoplastika). Zmenšenina originálu sa nazýva redukcia. Kópia vytvorená s cieľom vydávať ju za originál je falzifikát.

Zverejnené 8. septembra 2022.

Kópia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopia