Vyhlásenie o prístupnosti

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied má záujem zabezpečiť prístupnosť Encyclopaedia Beliana - https://beliana.sav.sk/ v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na Encyclopaedia Beliana - https://beliana.sav.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

    • Informácie o tom, že sú dostupné automaticky vyhľadané termíny pod hľadaným termínom a ako sa k nim dostať, sú v anglickom jazyku.

    • Na webstránke sa vyskytujú nedostatočne popísané formulárové prvky.

    • Na stránke sa vyskytujú nesprávne ukončenia značiek, resp. niektoré značky nie sú ukončené.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 9.5.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou – Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 9.5.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: beliana@savba.sk.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Mgr. Nina Glausová, PhD.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.