O internetovej verzii Encyclopaedie Beliany

Encyclopaedia Beliana je slovenská všeobecná encyklopédia, ktorú vydáva v knižnej forme Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied od konca 90. rokov 20. storočia. Obsahuje heslá z oblasti živej a neživej prírody, techniky a duchovnej kultúry, pričom osobitnú pozornosť venuje heslám týkajúcim sa slovenských reálií. Na jej tvorbe sa podieľa kolektív redaktorov Encyklopedického ústavu SAV a niekoľko sto autorov, konzultantov a oponentov z univerzít, vedeckých ústavov a iných inštitúcií zo Slovenska, ale aj z Česka a z iných krajín. Dosiaľ vyšlo deväť ilustrovaných knižných zväzkov obsahujúcich 80 000 hesiel v abecednom rozsahu A – krajské zriadenie, ktoré sú však k dispozícii len obmedzenému okruhu čitateľov. Preto sa Encyklopedický ústav SAV rozhodol zverejniť obsah dosiaľ vydaných zväzkov Encyclopaedie Beliany aj na internete.

Internetová verzia Encyclopaedie Beliany postupne sprístupňuje knižne vydané heslá v abecednom rozsahu A – krajské zriadenie, v ktorých sú z dôvodu ľahšej čitateľnosti odstránené skratky (zachované je iba obmedzené množstvo skratiek, ktoré sú uvedené v osobitnom zozname), a vzhľadom na to, že prvý zväzok vyšiel v roku 1999, časť hesiel bola podľa kapacitných možností redakčného kolektívu aktualizovaná. Keďže redakčný kolektív v súčasnosti paralelne pracuje na príprave ďalšieho zväzku Encyclopaedie Beliany i na príprave jej internetovej verzie, uverejňovanie ďalších knižne vydaných hesiel na internetovej stránke i uverejňovanie nových hesiel budú prebiehať postupne.

Technická realizácia internetovej verzie Encyclopaedie Beliany bola uskutočnená za pomoci občianskeho združenia Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, ktorého členovia bez nároku na odmenu navrhli a vytvorili webový redakčný systém a podieľali sa na jeho prepojení s internetovou verziou. Použili sa výlučne otvorené softvérové prostriedky, pričom zdrojový kód vytvorených produktov je dostupný v úložisku Encyklopedického ústavu na portáli Github.

Dúfame, že predkladaná internetová verzia Encyclopaedie Beliany si nájde svojich čitateľov, používateľov i priaznivcov a stane sa užitočným zdrojom informácií pre širokú verejnosť.