Dyje

Popis ilustrácie

Povodie rieky Dyje

Text hesla

Dyje, nem. Thaya — rieka v Rakúsku a Česku na južnej Morave, najväčší, pravostranný prítok Moravy; dĺžka 235 km (vrátane najdlhšej zdrojnice Rakúska Dyje 311 km), rozloha povodia 13 419 km2 (z toho 11 165 km2 na území Česka), priemerný ročný prietok v ústí 43,9 m3/s.

Vzniká sútokom Rakúskej Dyje (nem. Deutsche Thaya) a Moravskej Dyje (nem. Mährische Thaya) na území Rakúska pri meste Raabs an der Thaya. Na troch úsekoch tvorí česko-rakúsku hranicu. Na strednom toku tečie hlboko zakliesneným meandrovitým údolím, ktoré je súčasťou chránených území Národní park Podyjí (vyhlásený v roku 1991, rozloha 63 km2) na českej strane a Nationalpark Thayatal (vyhlásený v roku 2000, rozloha 13,3 km2) na rakúskej strane. Ústi pri Moravskom Svätom Jáne na česko-slovensko-rakúskom pohraničí. Hlavné prítoky: Želetavka, Jevišovka, Svratka, Kyjovka (ľavostranné).

Na rieke je päť priehradných nádrží (Vodní nádrž Vranov, Vodní nádrž Znojmo, Mušovská nádrž, Věstonická nádrž, Novomlýnská nádrž) a viacero rekreačných stredísk. V povodí sa nachádza CHKO Pálava, zaradená medzi biosférické rezervácie. Väčšie mestá na Dyji: Znojmo, Břeclav.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 15. júla 2022.

Dyje [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dyje