artefakt

Text hesla

artefakt [lat.] — umelý výtvor;

1. archeol. označenie predmetu cieľavedome vyrobeného človekom (nástroje, zbrane, stavby, cesty atď.);

2. estet. umelecké dielo. Zahŕňa nevyhnutné znaky objektov vytváraných človekom, a nie prírodnými silami. V pojme artefakt sa jasne vyjadruje rozdiel medzi sériovo vytvorenými dielami (úžitkové predmety, reklama) a jedinečnými dielami výrazných osobností. Koncom 20. stor. sa objavujú ďalšie výrazové formy spojené s pojmom artefakt (pop-art, op-art, art déco, video-art.);

3. ekol. výsledok experimentu alebo pozorovania (výskumu), ktorý je dôsledkom usporiadania pokusu a v prírode sa nevyskytuje (napr. umelé štruktúry vznikajúce v bunkách nevhodnou fixáciou biologického preparátu);

4. lek. jav, stav alebo útvar, ktorý vznikol v organizme umelou cestou.

Zverejnené v auguste 1999.

Artefakt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/artefakt