kopírovanie

Text hesla

kopírovanie [lat. > nem.] — zhotovovanie kópií, duplikátov;

1. fotogr. v klasickej fotografii spôsob zhotovenia a) obrazu (pozitívu) z negatívu pôvodnej snímky, pričom veľkosť obrazu je zhodná s veľkosťou negatívu. Uskutočňuje sa kontaktne (kontaktné kopírovanie), keď sa v tme priloží negatív na fotografickú citlivú vrstvu pozitívneho fotografického papiera a sústava sa osvetlí (exponuje) svetlom alebo iným žiarením (ultrafialovým, infračerveným), b) obrazu (pozitívu) z pozitívu, pri ktorom sa kopírovaný obraz na fotografickú citlivú vrstvu premieta pomocou optickej zobrazovacej sústavy (optické, projekčné kopírovanie). Obidva spôsoby kopírovania sa používajú aj na kopírovanie kinematografických filmov (→ kopírovací stroj, → filmová kópia);

2. inform. vytváranie duplikátu digitálneho obsahu (textu, obrázkov a i. objektov) v rámci jedného súboru, kopírovanie jednotlivých súborov v rámci jedného počítača a medzi počítačmi v počítačovej sieti a pod. Kopírovaný obsah zostáva na pôvodnom mieste a vytvorený duplikát je s ním identický. Kopírovanie súborov zo servera na internete na lokálny počítač sa označuje ako sťahovanie;

3. polygr. postup využívaný pri zhotovovaní tlačovej formy z analógových podkladov. Používa sa kontaktné alebo optické (projekčné) kopírovanie na vrstvu citlivú na svetlo, a to na fotografickú citlivú vrstvu, fotovodivú vrstvu, fotochemickú vrstvu (→ fotochemický postup) alebo na fototermickú vrstvu nanesenú na platni alebo na valci. Podľa toho sa pri kopírovaní uplatňujú techniky fotografie, elektrofotografie, diazografie a termografie. Exponovaná vrstva citlivá na svetlo sa vyvolá, čím sa získa kópia, ktorá sa použije ako tlačová forma. V minulosti sa používala metóda, pri ktorej sa kópia pred leptaním prenášala napr. na valec (→ hĺbkotlačový valec);

4. v reprografii spôsob zhotovovania kópií textových a obrazových predlôh pomocou kopírovacieho zariadenia (→ kopírovací stroj);

5. tech. zhotovovanie trojrozmerných (objemových) kópií predmetov (trojrozmerných objektov); → trojrozmerné kopírovanie.

Zverejnené 16. apríla 2023.

Kopírovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopirovanie