kolízia

Text hesla

kolízia [lat.] —

1. prudký náraz, zrážka, napr. dopravná kolízia;

geol. zrážka dvoch približujúcich sa litosférických dosiek (platní); globálny geodynamický proces prebiehajúci na aktívnych (konvergentných) okrajoch litosférických dosiek, ktoré majú pevninskú kôru. Pri kolízii litosférických dosiek dochádza ku kompresii a k intenzívnej deformácii ich okrajových častí, ako aj k vrásneniu – vzniku morfologicky výrazných horských systémov (napr. vznik Himalájí pri kolízii Indickej a Eurázijskej dosky alebo vznik Álp pri kolízii Africkej a Eurázijskej dosky). Pri kolízii dochádza k zdvojeniu hrúbky kontinentálnej kôry a k ďalekosiahlym kôrovým násunom, ktoré často predstavujú veľmi rozsiahle príkrovy. V dôsledku obrovských tektonických tlakov je proces kolízie spojený s intenzívnymi seizmickými otrasmi;

2. stretnutie rozdielnych názorov, záujmov a pod., rozpor, nezhoda;

3. div., lit. v teórii drámy druhá časť kompozičnej schémy výstavby klasickej drámy. Po úvodnej expozícii prináša dramatickú zápletku, zauzlenie deja, a rozvíja dramatické motívy, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia dej a povedú ku katastrofe. Kolízia je významným gradačným nástrojom drámy.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Kolízia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolizia