katastrofa

Text hesla

katastrofa [gr.] —

1. náhla, neočakávaná udalosť s tragickými následkami, nešťastie, pohroma postihujúca veľký počet ľudí, napr. ekologická katastrofa, živelná, humanitárna, jadrová a iná katastrofa; prenesene aj nečakaná nepríjemnosť väčšieho rozsahu;

2. v teórii drámy záverečná časť výstavby klasickej drámy, ktorá rieši napätú situáciu spôsobenú kolíziou a v ktorej nastáva rozuzlenie deja. Postavy dospievajú k definitívnemu, niekedy k tragickému, inokedy k víťaznému vyriešeniu konfliktu (→ dramatický konflikt). Katastrofa má zvyčajne dynamický priebeh, záverečný konflikt zobrazuje smrť hrdinu alebo jeho morálne precitnutie či uvedomenie si vlastného osudu, čo prináša divákovi poznanie pravdy a pocit katarzie;

3. mat. → teória katastrof.

Zverejnené v marci 2017.

Katastrofa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastrofa