karcinogén

Text hesla

karcinogén [gr.], kancerogén — chemická látka, biologický alebo fyzikálny faktor, ktorý môže za určitých podmienok vyvolať alebo urýchliť premenu zdravej bunky na nádorovú (→ karcinogenéza). Chemické karcinogény sa rozdeľujú na anorganické (azbest, niektoré zlúčeniny arzénu, ťažké kovy a ich zlúčeniny a i.) a organické (nitrózoamíny, niektoré aromatické a alifatické amíny, halogénderiváty, benzén, viacjadrové aromatické uhľovodíky a i.). Niektoré sú prírodného pôvodu (napr. azbest, aflatoxíny), väčšina z nich sa však do prírodného prostredia dostáva v dôsledku ľudskej činnosti. Benzén, viacjadrové aromatické uhľovodíky (napr. benzo[a]pyrén), polycyklické karbonylové zlúčeniny, niektoré nitroderiváty a iné zlúčeniny možno považovať za prokarcinogény, pretože ako karcinogény pôsobia v organizme ich metabolity (látky, ktoré vznikajú z prokarcinogénov biochemickými reakciami v organizme). Biologické karcinogény sú napr. onkogénne vírusy a niektoré baktérie, fyzikálne karcinogény napr. ultrafialové žiarenie a röntgenové žiarenie.

Podľa mechanizmu účinku sa karcinogény rozdeľujú na genotoxické, ktoré vyvolávajú nádorové bujnenie zmenou genetického materiálu somatickej bunky a vznik mutácií, a epigenetické (negenotoxické), ktoré podmieňujú vznik a vývin nádorov iným mechanizmom ako modifikáciou genetickej informácie (spoločným znakom týchto karcinogénov je reverzibilnosť ich účinku a existencia prahových dávok). Karcinogény podobne ako mutagény poškodzujú DNA, mutagény na rozdiel od karcinogénov nevyvolávajú zákonite premenu zdravej bunky na nádorovú, platí však, že mnohé mutagény (asi 85 %) sú zároveň karcinogény.

Zverejnené v marci 2017.

Karcinogén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karcinogen