kalich

Popis ilustrácie

Voľnolístkový kalich (rod iskerník, Ranunculus)

Popis ilustrácie

Zrastenolístkový kalich (čeľaď hluchavkovité)

Popis ilustrácie

Gotický kalich, 15./16. stor. Historické múzeum SNM, Bratislava

Popis ilustrácie

Kalich, Ján Silaši, 2. pol. 18. stor., Historické múzeum SNM, Bratislava

Text hesla

kalich [gr. > lat.] —

1. bot. lat. calyx (z pôvodne gr. kalyx) — vonkajšia sterilná časť kvetného obalu rôznoobalových kvetov (vnútorný obal sa nazýva koruna). Zvyčajne býva kratší ako koruna, niekedy (napr. pri čeľadiach ružovité a slezovité) ho dopĺňa kalištek. Spravidla je zložený zo zelených asimilujúcich kališných lístkov, ktoré môžu byť voľné (voľnolístkový – chorisepálny kalich) alebo zrastené (zrastenolístkový – synsepálny kalich). Kalich chráni kvetný púčik pred poškodením, podieľa sa na výžive kvetu a tvorí mechanickú oporu koruny. Je typickým znakom dvojklíčnolistových rastlín;

2. náb., lat. calix — v kresťanských cirkvách ozdobná liturgická nádoba určená na prijímanie vína počas obradu eucharistie (rímskokatolícka cirkev), večere Pánovej (evanjelická a. v. cirkev) či tajiny (pravoslávne cirkvi); → liturgické predmety. Používanie kalicha pri kresťanských obradoch vychádza z novozákonných biblických textov, podľa ktorých toto používanie ustanovil Ježiš Kristus počas poslednej večere (Mt 26,27; Mk 14,23; Lk 22,20; 1 K 11,25). Používané spojenie vypiť kalich horkosti až do dna sa odvodzuje od slov Ježiša Krista Azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal Otec? (Jn 18,11) a neskôr sa začalo používať vo význame všetko vytrpieť, pretrpieť, resp. mať účasť na utrpení Ježiša Krista. Od začiatku 15. stor. a vypuknutia náboženského reformačného husitského hnutia sa kalich stal symbolom kališníkov, utrakvistov.

Kalichy patria k vzácnym umelecko-remeselným výrobkom, v ich vyhotovení a zdobení sa odrážajú dobové slohové vplyvy. Pozostávajú z pätky (noha, lat. pes), drieku s prstencom (orech, lat. nodus) a z vlastnej nádoby (kupa, lat. cupa) niekedy vloženej do ozdobného liateho koša. Bývajú zhotovené z rôznych materiálov, najmä z pozláteného striebra a cínu, výnimočne aj z ušľachtilého tokársky zdobeného a polychrómovaného dreva, príp. z drahých kameňov (ónyx, jaspis, záhneda, krištáľ). Sú zdobené tepaným, rytým alebo plastickým dekorom (reliéfne výjavy z Biblie, sakrálne symboly, Kristov monogram IHS, kríž a i.) či drahými kameňmi, časté sú aj dedikačné nápisy. Tvar kalicha s vekom má aj cibórium slúžiace na uchovávanie konsekrovaných hostií vo svätostánku;

3. sklená alebo kovová nádoba tulipánového tvaru na stopke používaná na pitie, čaša.

Zverejnené v marci 2017.

Kalich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalich