Mgr. Viktória Oravec Ballánová

V súčasnosti je internou doktorandkou na Katedre teórie hudby VŠMU, zároveň pôsobí ako profesionálna operná speváčka na Slovensku i v zahraničí a venuje sa aj koncertnej činnosti. V rámci svojich odborných aktivít sa zameriava na oblasť vokálneho umenia, ťažiskom jej práce je opera. Momentálne sa venuje výskumu slovenskej opery, ktorú približuje vo svojej dizertačnej práci Štýlové a interpretačné špecifiká slovenskej opery po roku 1989.

Heslá autora