konzorcium

Text hesla

konzorcium [lat.] —

1. biol. fyziologicky i morfologicky vysokoorganizované spoločenstvo pri lichenizovaných hubách (lišajníkoch) vytvorené spolužitím mykobiontu (huby), fykobiontu (riasy) a ďalších organizmov. V stielkach alebo na nich môžu byť prítomné baktérie, lichenikolné huby a i.;

2. ekol. zoskupenie rôznych druhov organizmov (rastlín a živočíchov) na určitom území združených ekologicky a priestorovo pri určitej ekologickej dominante (napr. okolo stromu alebo kra, na brehu rieky, v mokradi a pod.);

3. ekon. dočasné združenie podnikateľských subjektov s cieľom uskutočniť podnikateľskú činnosť, na ktorej realizáciu by jej členovia jednotlivo nemali dostatočný kapitál. Členovia, resp. účastníci konzorcia, sa nazývajú konzorti. V bankovníctve predstavuje konzorcium združenie bánk napr. na poskytnutie syndikovaného (syndikalizovaného) úveru, ktorý by pre jeho výšku a s ním spojené riziko nebola schopná poskytnúť jedna banka. Jedna z bánk konzorcia vystupuje ako vodcovská, organizačne zabezpečuje celú akciu, poskytuje najvyšší objem úveru a najvyššou mierou sa podieľa na prípadnom zisku alebo strate z danej operácie. Ostatné banky sú pridružené a vystupujú ako investori (poskytovatelia úverov; → bankové konzorcium).

Zverejnené 6. júla 2022.

Konzorcium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzorcium