Zobraziť kategórie Skryť kategórie

Kategórie

Vyhľadávanie podľa kategórií: ekonómia

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 528 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

AAA

AAAekon. označenie najvyššieho hodnotenia emitenta (štát, podnikateľský subjekt) cenných papierov (→ rating). AAA predstavuje najvyšší stupeň kreditnej bonity cenného papiera, keď emisia daných cenných papierov ľahko spĺňa svoje finančné záväzky. Vysoký rating znižuje emitentovi náklady na pôžičku, a dané spoločnosti (subjekty, emitenti) si tak môžu požičiavať jednoduchšie a vyššie sumy peňazí. Ďalšie stupne poradia (od vyššieho k najnižšiemu): AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D.

AAR

AAR, angl. against all risks — poistenie proti všetkým nebezpečenstvám (s výnimkou politických a vojnových rizík, rizík zavinených chybou tovaru a i.); aj označenie typu poistnej politiky. Poistenie sa vzťahuje na prípady úplnej alebo čiastočnej straty, zničenia alebo poškodenia zásielky, ako aj na škody spôsobené prirodzenou povahou tovaru, pričom poisťovňa hradí zisťovacie náklady a príspevok na spoločnú haváriu; vhodné pri cenných a chúlostivých zásielkach.

abandon

abandon [fr.] — opustenie veci vlastníkom, zrieknutie sa určitého práva, nároku, veci ap.;

1. vzdanie sa poistenej veci alebo poisteneckého práva v prospech poisťovateľa za poskytnutú náhradu najmä v prípadoch, keď nie je istá (nedá sa zistiť), ale je veľmi pravdepodobná strata;

2. právo (námorné alebo obchodné), ktorým sa poisťovateľ chráni pred platením škôd presahujúcich poistnú sumu, ale týmto nenadobúda právo na poistené veci;

3. colná špekulácia, pri ktorej dovozca uvádza nižšiu cenu dovážaného tovaru, než je skutočná cena, a pri ktorej počíta s tým, že colné orgány tovar zadržia a preplatia mu túto nižšiu cenu. Na nútenej dražbe organizovanej colnými orgánmi tovar opäť odkúpi za cenu ešte nižšiu, než pôvodne uviedol. Navyše nemusí platiť dovozné clo, pretože colné orgány na svoj tovar clo neuvaľujú. Dovozca sa tým vyhne plateniu dovozného cla (colný abandon);

4. v anglo-americkom práve abandon lode znamená vyhlásenie majiteľa silno poškodenej lode, že plavidlo sa už neoplatí opraviť a že sa ho zrieka v prospech poisťovne za náhradu celej (konštruktívnej) straty;

5. podľa niektorých právnych poriadkov (napr. nemeckého) možnosť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným vzdať sa svojho obchodného podielu a dať ho k dispozícii spoločnosti namiesto plnenia neobmedzenej príplatkovej povinnosti.

ABC Air Cargo Guide

ABC Air Cargo Guide [ej bí sí ér kárgou gájd; angl.] — príručka trás medzinárodnej nákladnej leteckej dopravy (vrátane zmiešanej verzie – osobnej i nákladnej dopravy).

ABC World Airways Guide

ABC World Airways Guide [ej bí sí vóld érvejs gájd; angl.] — príručka leteckej osobnej dopravy uvádzajúca trasy všetkých medzinárodných letov pre cestovateľov; vychádza od 1946 v Spojenom kráľovstve.

absentista

absentista [lat.] — vlastník pôdy alebo inej nehnuteľnosti nezdržiavajúci sa na svojom majetku. Vyberanie nájomného a spravovanie obchodných záležitostí vykonáva pomocou sprostredkovateľa (agenta).

absolútne výhody

absolútne výhody — v medzinárodnom obchode schopnosť krajiny A vyrábať a vyvážať tovar efektívnejšie ako krajina B, pretože krajina A dokáže vyrábať a vyvážať určitý statok s (absolútne) nižšími nákladmi ako krajina B. S touto koncepciou (teóriou) prišiel v 18. stor. škótsky ekonóm A. Smith. Absolútnu výhodu vo výrobe a vývoze konkrétneho tovaru môže krajina získať lacnejšou alebo výkonnejšou pracovnou silou, priaznivejšími prírodnými podmienkami, lepšou organizáciou výroby alebo vyspelejšími technológiami (nižšie jednotkové náklady práce). V rámci medzinárodnej deľby práce sa však berie do úvahy aj princíp (teória) relatívnych výhod (→ komparatívne výhody).

absorpcia

absorpcia [lat.] — vstrebávanie, pohlcovanie;

1. ekon. zlúčenie; spôsob fúzie, pri ktorej si právnu subjektivitu ponecháva len absorbujúca spoločnosť a absorbovaná spoločnosť zaniká. Vloženie všetkého majetku, pohľadávok a záväzkov absorbovanej spoločnosti v prospech absorbujúcej spoločnosti;

2. fyz. pohlcovanie žiarenia pri prechode hmotným prostredím (→ absorpcia svetla, → absorpcia zvuku, → absorpcia žiarenia, → absorpcia vlnenia);

3. chem. fyzikálnochemický proces rozpúšťania (pohlcovania) plynnej zložky v kvapaline (príp. v tuhej látke), absorbente. Charakteristickým znakom absorpcie je, že rozpustený plyn sa rozptýli rovnomerne v celom objeme absorbentu na rozdiel od adsorpcie, kde je účinný len povrch adsorbentu.

Pri fyzikálnej absorpcii je rozpustený plyn viazaný na molekuly absorbentu iba slabšími fyzikálnymi väzbami a absorpcia je vratná. Chemická absorpcia je spravidla nevratná, pretože absorbovaný plyn vytvorí v absorbente chem. zlúčeninu (napr. pri absorpcii oxidu uhličitého CO2 vo vodnom roztoku hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 vznikne uhličitan vápenatý CaCO3). Absorpcia je exotermický dej, vznikajúce teplo je často potrebné odvádzať, aby sa priblížila v praxi požadovanému izotermickému deju.

Fyzikálna absorpcia plynov v kvapalinách sa riadi Henryho zákonom. Plyn sa absorbuje iba do stavu nasýtenia, keď sa dosiahne termodynamicky rovnovážny stav (koľko častíc sa absorbuje do roztoku, toľko sa z neho uvoľní). Rozpustnosť plynu v kvapaline je približne priamo úmerná jeho tlaku a koncentrácii v kvapaline a spravidla sa zmenšuje s rastúcou teplotou. Rôzne plyny majú v určitom absorbente rôznu rozpustnosť. Napr. oxid uhličitý má vo vode asi 50-krát väčšiu rozpustnosť ako vzduch. V tomto prípade ide čiastočne aj o chemickú reakciu, pri ktorej vzniká kyselina uhličitá. Pre plyny, ktoré nereagujú s rozpúšťadlom, platí princíp superpozície, t. j. rozpúšťajú sa nezávisle od seba a ich rozpustnosť závisí od ich parciálneho tlaku a teploty. Rôzna rozpustnosť plynov v absorbente umožňuje ich delenie v absorbéroch (napr. oddelenie sírovodíka zo zmesi uhľovodíkových plynov absorpciou v etanolamínoch). Niekedy je roztok plynu a absorbentu žiadaným produktom: napr. kyselina chlorovodíková (absorpcia chlorovodíka vo vode), sódovka (absorpcia oxidu uhličitého vo vode).

abstinencia

abstinencia [lat.] — ekon. termín používaný niektorými národohospodármi v 19. stor. na označenie úspory prejavujúcej sa ako dobrovoľné odriekanie sa spotreby. Prvýkrát ho použil W. N. Senior vo svojej teórii úrokovej sadzby. Podľa neho si tvorba kapitálových tovarov vyžaduje robiť úspory z bežného dôchodku s cieľom zvýšiť kapitálové zásoby a vytvoriť predpoklady na budúci tok spotrebných tovarov. Uvedené správanie samo osebe musí byť odmenené, ak má prebiehať akumulácia kapitálu. J. S. Mill rozšíril chápanie abstinencie o zahrnutie odmeny za obetovanú spotrebu kapitálu. Pretože trvá určitý čas, kým kapitálové tovary vyrobia spotrebné komodity, jednotlivec musí isté obdobie čakať, kým bude mať z investície osoh. Abstinencia vo význame čakania je výrazom odriekania vyžadujúceho si odmenu, čiže platbu vo forme úroku. Obidva tieto čiastkové aspekty abstinencie tvoria teóriu ponuky úspor vysvetľujúcu v spojení s dopytom po investíciách existenciu kladnej úrokovej sadzby. Zdôrazňovanie etickej motivácie abstinencie umožňovalo zdôvodniť morálny základ zisku ako odmeny za abstinenciu. Princíp abstinencie je významný i v populačnej teórii R. Malthusa, podľa ktorej abstinencia v sexuálnom živote by mala viesť k poklesu obyvateľstva, čím by nedochádzalo k preľudňovaniu Zeme a zmenšilo by sa riziko hladomorov.

ABWT

ABWT [ej bí dabljú tí], angl. actual gross weight — označenie skutočnej brutto registrovanej tony (BRT).

a com.

a com., a comp., angl. and company — a spol.; skratka v názve firmy označujúca podnikanie majiteľa s kapitálovou účasťou spoločníkov.

a conto

a conto [kon-; tal.], a konto, skr. a c., a/c — na účet alebo na vrub; výraz používaný v účtovníctve, v bankových a i. platobných dokladoch, ako aj vo význame čiastočnej platby vopred.

Adamec, Štefan

Adamec, Štefan, 16. 6. 1942 Rudnianska Lehota, okres Prievidza – 5. 1. 1996 Bratislava — slovenský ekonóm. Od 1968 pôsobil vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN v Bratislave, od 1975 v Slovenskej plánovacej komisii, od 1990 na Ministerstve pre hospodársku stratégiu SR, od 1991 v Štátnej banke československej, od 1993 v Národnej banke Slovenska. Člen jej Bankovej rady a Rady vlády SR pre integráciu SR do Európskej únie. Významne sa zúčastňoval na tvorbe menovej politiky Národnej banky Slovenska napomáhajúcej transformačné procesy, zaoberal sa problematikou makroekonomických analýz a bankovníctva i otázkami ekonomickej a finančnej teórie.

administratíva

administratíva [lat.] —

1. správa; sústavné a organizované obstarávanie záležitostí, zámerná činnosť sledujúca dosiahnutie určitého cieľa;

2. poverené orgány vykonávajúce správu; orgán alebo sústava orgánov štátnej, hospodárskej alebo inej správy;

3. všetky osoby, ktoré pracujú v štátnej, hospodárskej alebo v inej správe, alebo osoby, ktoré majú v správe riadiace funkcie;

4. práca spojená s vybavovaním všetkej spisovej agendy – prezentovanie, označovanie, protokolovanie, obeh, vybavovanie, podpisovanie, odosielanie, ukladanie a vyraďovanie písomností;

5. výkonná moc štátu;

6. označenie vlády USA (iba v úzkom význame, teda prezident a ministri).

administrátor

administrátor [lat.] —

1. ekon. člen správnej rady účastinnej spoločnosti vymenovaný pri založení spoločnosti štatútom alebo na zakladajúcom valnom zhromaždení účastinárov. Delegovaný administrátor zastupuje funkciu prezidenta akciovej spoločnosti, ak zvolený prezident nemôže túto činnosť vykonávať alebo ak zomrel;

2. inform. v počítačových systémoch používateľská rola s rozšírenými právami;

3. náb. biskup alebo kňaz, ktorý v zastúpení vedie duchovnú správu; v katolíckej cirkvi podľa Kódexu kánonického práva kňaz, ktorý z ustanovenia diecézneho biskupa zastupuje farára počas jeho neprítomnosti (→ apoštolský administrátor; → farský administrátor). V evanjelickej a. v. cirkvi je administrátor vymenovaný seniorom.

a drittura

a drittura [tal.] — bezprostredne, priamo;

ekon. starší názov skráteného zmenkového postihu. Postihovateľ ho realizuje návratnou zmenkou vystavovanou priamo na jedného zo svojich predchodcov. Zmenka je splatná v bydlisku predchodcu, na ktorého bola vydaná. Uplatňuje sa zriedkavo, najmä pri postihu do cudziny.

ad valorem

ad valorem [-ló-; lat.] — z hodnoty, podľa hodnoty;

1. označenie daní a poplatkov uvalených na majetkové hodnoty, protiklad špecifických daní vypočítavaných podľa množstva bez ohľadu na cenu;

2. medzinárodný názov jedného zo spôsobov výpočtu výšky cla (valorické clo) určovaného percentuálnou sadzbou z colnej ceny tovaru.

advance

advance [edváns; angl.] — ekon. preddavok (platba, čerpanie) na dohodnutú pôžičku.

advance rate

advance rate [edváns rejt; angl.] — ekon. percento čerpania pôžičky (úveru) zabezpečené majetkovou zárukou (kolaterálom), napr. hypotekárny úver je zabezpečený nehnuteľnosťou. Úver poskytuje banka do určitej výšky (napr. v súčasnosti do 70 %) hodnoty založenej nehnuteľnosti.

advance rental payments

advance rental payments [edváns rentl pejments; angl.] — ekon. platba pri lízingovej zmluve uskutočnená lízingovým dlžníkom (nájomcom) a vzťahujúca sa na prvú alebo na poslednú splátku.

afghání

afghání [-gá-], symbol Af alebo Afs., ISO kód AFN — základná menová jednotka Afganistanu (od 1926, keď nahradila kábulské rupie); delí sa na 100 púlov.

afilácia

afilácia [lat.], afiliácia —

1. vstup, resp. prijatie do organizácie (korporácie rôzneho druhu);

2. spoločnosť (spol. s r. o., akciová spoločnosť) vystupujúca ako domáci podnik, pričom jej zakladateľom a vlastníkom väčšiny kapitálu je materská firma v zahraničí. Ich vzájomné spojenie nemusí byť navonok zrejmé. Na rozdiel od zahraničnej filiálky vystupuje afilácia ako samostatný právny subjekt riadiaci sa právnymi predpismi krajiny, kde má sídlo. Zriaďovateľ chce pomocou afilácie preniknúť na trh druhej krajiny, prekonať tam colné a i. bariéry i obmedzenia a získať rovnaké podmienky (daňové, úverové a i.), ako majú tamojšie podniky. K prednostiam afilácií zabezpečujúcich odbyt či nákup tovaru, výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb patrí poznanie osobitostí miestneho trhu, ako aj skutočnosť, že spotrebitelia prijímajú tovar a služby ako produkciu domácich výrobcov. Zriaďovateľ musí mať súhlas príslušných orgánov podľa právneho poriadku štátu, v ktorom sa bude afilácia nachádzať. U nás je na zriadenie afilácie potrebný súhlas Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska;

3. domáci podnik, zvyčajne obchodná spoločnosť, s prevažne kapitálovou účasťou iného podniku, resp. spoločnosti, ktorá mala obchodnoprávne väzby na materskú firmu buď doma, alebo v zahraničí. Za predmníchovskej ČSR boli napr. Americko-slovenská banka, účastinná spol., a Slovenská všeobecná úverná banka, účastinná spol., afilovanými ústavmi Banky československých légií (Legiobanky).

à fond perdu

à fond perdu [afonperdü; fr.] — na účet strát;

ekon. investícia, s ktorej navrátením sa nepočíta; najmä štátne investície do zariadení s neistou rentabilitou alebo do zariadení nezabezpečujúcich podnikateľský zisk; investície do infraštruktúry (najčastejšie poskytnutie úveru) ap.

à forfait

à forfait [aforfe; fr.] — obchodná doložka potvrdzujúca, že odberateľ nebude reklamovať kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ môže dodať i nekvalitný tovar, použiteľný však na dohodnutý účel.

Africká rozvojová banka

Africká rozvojová banka, angl. African Development Bank, AfDB, ADB, fr. Banque africaine de développement, BAD — medzinárodná vládna organizácia, peňažná a úverová inštitúcia so sídlom v Abidžane (Pobrežie Slonoviny); založená 1963 z iniciatívy Hospodárskej komisie OSN pre Afriku. Financuje investičné projekty členských štátov podporujúce ich hospodársky a sociálny rozvoj, spolupracuje s finančnými ústavmi v členských krajinách i s významnými organizáciami OSN. V súčasnosti (2017) má AfDB 54 afrických a 27 mimoafrických členských štátov. Hlavným orgánom banky je Zbor guvernérov zložený zo zástupcov každej členskej krajiny, vedie ju Zbor riaditeľov z občanov členských štátov. R. 1972 banka iniciovala vznik Afrického rozvojového fondu (African Development Fund, AFD) a 1976 Nigérijského trastového (poručníckeho) fondu (Nigeria Trust Fund, NTF), čím vznikla Skupina Africkej rozvojovej banky (African Development Bank Group).

Africký rozvojový fond

Africký rozvojový fond, angl. African Development Fund, AfDF, ADF — medzivládna inštitúcia založená 1972 za podpory Africkej rozvojovej banky na poskytovanie úverov za zvýhodnených podmienok (najmä na investičné projekty), je súčasťou Skupiny Africkej rozvojovej banky. Do fondu pri jeho vzniku prispelo aj 13 priemyselne vyspelých štátov sveta (Kanada, USA, Spojené kráľovstvo a i. európske štáty), ktoré tak pomohli Africkej rozvojovej banke začleniť do kapitálových prostriedkov aj neafrické zdroje.

Aftalion, Albert

Aftalion, Albert, 21. 10. 1874 Ruse, Bulharsko – 6. 12. 1956 Chambésy, dnes Pregny-Chambésy (neďaleko Ženevy), Švajčiarsko — francúzsky ekonóm, profesor na univerzite v Lille. Vychádzal z teórie hraničného úžitku a výrobných činiteľov. Preberal niektoré myšlienky J. Sismondiho. Dokázal závislosť cyklického vývoja výroby fixného kapitálu od výroby spotrebných predmetov. Ako prvý formuloval akceleračný princíp. Analyzoval tendencie vo vývoji cien, nominálnej a reálnej mzdy i úhrnného fondu miezd, ako aj úlohu zisku a ďalších ekonomických veličín v priebehu ekonomického cyklu; príčinu kríz videl v podstate človeka a v strojovej technike. Rytmus hospodárstva (striedanie nedostatku a prebytku výrobných kapacít) je podľa neho spôsobený tým, že na výrobu fixného kapitálu je potrebné dlhé obdobie. Hlavné diela: Periodické krízy z nadvýroby (Les crises périodiques de surproduction, 1913), Peniaze, ceny a devízový kurz (Monnaie, prix et change, 1927), Cena peňazí v súčasnej ekonómii (La valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine, 1948 – 50).

AG Banka

AG Banka, a. s. — peňažný ústav so sídlom v Banskej Bystrici. Založený 1997, vznikol zo slovenskej pobočky Agrobanky Praha. Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti. R. 2000 jej Národná banka Slovenska odobrala bankovú licenciu.

agencia

agencia [lat.] —

1. staršie označenie špecializovaných → agentúr Organizácie Spojených národov;

2. obchodné zastupiteľstvo v anglosaských a románskych krajinách;

3. zastarano tlačová spravodajská kancelária (→ agentúra).

agent

agent [lat.] —

1. ekon. mnohoznačné obchodné označenie sprostredkovateľskej činnosti určitého subjektu na najrozličnejších úsekoch hospodárskej činnosti (akvizitér objednávok, sprostredkovateľ obchodov na vnútorných i zahraničných trhoch, broker, rezident, agent v námornej doprave), podnikateľ, ktorý nevlastní, ale sprostredkúva nákup alebo predaj tovaru;

2. voj. vyzvedač, špión.

Agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu

Agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu, angl. International Development Cooperation Agency, IDCA — inštitúcia založená v USA 1979, dohliadajúca na využitie americkej pomoci zaostalým krajinám (dary do zahraničia, poskytovanie výhodných pôžičiek, potravinová, technická a personálna pomoc, napr. mierové zbory). Jej najdôležitejšou čiastkovou organizačnou jednotkou bola Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj (angl. US Agency for International Development, USAID) zodpovedajúca za konečnú realizáciu všetkých programov pomoci. Agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu bola zrušená 1998, jej funkcie boli prevedené na Ministerstvo zahraničných vecí USA, Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj a Korporáciu súkromných zámorských investícií (angl. Overseas Private Investment Corporation, OPIC).

Agentúra pre mnohostranné investičné záruky

Agentúra pre mnohostranné investičné záruky, angl. Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA — medzinárodná rozvojová organizácia so sídlom vo Washingtone založená 1988, člen Skupiny Svetovej banky (World Bank Group). Jej špeciálnou úlohou je povzbudzovať proexportné investičné úverovanie a priame investície v rozvojových krajinách. Poskytuje finančné záruky na vybrané investície proti stratám plynúcim z neobchodných rizík (legislatívne akty hostiteľskej vlády, ozbrojený konflikt, občianske nepokoje a i.).