Kambrické vrchy

Popis ilustrácie

Kambrické vrchy, najvyšší vrch Snowdon, 1 085 m n. m.

Text hesla

Kambrické vrchy, angl. Cambrian Mountains — vrchovinné a hornatinné územie v Spojenom kráľovstve vo Walese.

V užšom význame vrchoviny v str. časti Walesu, najvyšší vrch Plynlimon (Pumlumon), 752 m n. m.; erodované územie, horské chrbty majú výšku okolo 600 m n. m.; územie budované najmä sedimentárnymi horninami (pieskovce, vápence) prvohôr (devón, karbón); pramenná oblasť riek Severn a Wye.

V širšom význame vrchoviny a hornatiny str. a severozáp. časti Walesu s najvyššou horskou oblasťou Snowdonia (predstavuje národný park vyhlásený 1951, rozloha 2 130 km2) so 6 vrchmi vyššími ako 1 000 m n. m., najvyšší vrch Snowdon, 1 085 m n. m. (najvyšší vrch Walesu); územie budované najmä sopečnými a sedimentárnymi horninami starších prvohôr (kambrium, ordovik).

Pre Kambrické vrchy sú charakteristické silno zarovnané vrcholy a stopy štvrtohorného zaľadnenia. Chrbty a svahy sú pokryté vresoviskami a rašeliniskami, v dolinách zvyšky lesov, rozsiahle územia sa využívajú ako pastviny. Vo viacerých dolinách sú umelé vodné nádrže. Nerastné suroviny: čierne uhlie, železné rudy, bridlice.

Zverejnené v marci 2017.

Kambrické vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kambricke-vrchy