kádi

Text hesla

kádi [arab.], aj kádí, množné číslo kudát — v niektorých islamských krajinách (→ islamské štáty) sudca rozhodujúci na základe práva šaría (→ islamské právo). Postavenie a právomoci kádiho sa v rôznych obdobiach a krajinách líšili. V minulosti bol predstaviteľom zákonodarnej moci kalifátu a napriek tomu, že podľa islamskej právnej vedy (fikh) mal výhradnú súdnu právomoc iba kalif, už počas vlády druhého kalifa Umara ibn al-Chattába bola táto právomoc delegovaná aj na niekoľkých kádiov ako jeho zástupcov. S rozširovaním kalifátu počet kádiov narastal, pričom najvyššie postavenie mal kádi hlavného mesta krajiny (najvyšší sudca, kádi al-kudát, vymenovaný kalifom), právomoc vymenovať kádiho v provinciách alebo v mestách mali guvernéri. Svoje rozhodnutia vydával kádi na základe hlavných zdrojov islamského práva (Koránu, hadísov a konsenzu moslimskej komunity, → idžmá), po sformovaní islamských právnych škôl sa prikláňal k názoru právnej školy, ku ktorej patril. Primárne rozhodoval v oblasti náboženského práva, v trestných záležitostiach len obmedzene, pre zložité procesné úkony a systém dokazovania sa však najmä v obchodnom, pozemkovom a trestnom práve jeho spôsob rozhodovania ukázal ako nepraktický. Preto Abbásovci (750 – 1258) poverovali rozhodovaním v týchto oblastiach ďalšie súdne dvory (mazálim). Kádiovia si však zachovali svoju nezastupiteľnú úlohu v súkromných rodinných a občianskych sporoch. V súčasnosti sa ich právomoci týkajú prevažne rodinného a dedičského práva, vymenúva ich vláda (resp. štátna moc).

Zverejnené v marci 2017.

Kádi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadi