izoenzýmy

Text hesla

izoenzýmy [gr.], izozýmy — enzýmy s rozdielnou primárnou štruktúrou (usporiadaním aminokyselín) katalyzujúce tú istú biochemickú reakciu. Sú kódované odlišnými génmi. Zvyčajne sa odlišujú aj kinetickými parametrami enzýmovej reakcie, reguláciou ich enzýmovej aktivity a fyzikálnymi vlastnosťami (napr. izoelektrickým bodom). Umožňujú jemnejšiu reguláciu metabolizmu v rôznych častiach organizmu alebo počas rôznych vývinových štádií organizmu. Zastúpenie jednotlivých izoenzýmov v rôznych orgánoch alebo organelách je rozdielne, čo možno využiť v laboratórnej diagnostike orgánového poškodenia. V klinickej praxi sa často vyšetrujú napr. izoenzýmy alkalickej a kyslej fosfatázy, kreatínkinázy a laktátdehydrogenázy.

Zverejnené v novembri 2013.

Izoenzýmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izoenzymy