extravilán

Text hesla

extravilán [lat.] — okrajová, vonkajšia časť katastrálneho územia obce ležiaca za hranicami vlastnej zástavby (mimo jej centrálnej, zastavanej časti a na zástavbu určených pozemkov; → intravilán). Extravilán tvoria najmä poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať i malé roztrúsené osady, chalupy, horské samoty a i. rozptýlené osídlenia.

Zverejnené v júli 2005.

Extravilán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/extravilan