disimilácia

Text hesla

disimilácia [lat.] — rozlíšenie, rozloženie. Opakom je asimilácia.

1. biol. proces, pri ktorom rastliny uvoľňujú energiu, prijímajú kyslík a do okolia vylučujú oxid uhličitý;

2. jaz. akustické odlíšenie dvoch rovnakých alebo podobných hlások v blízkych slabikách, pričom vznikajú hlásky s odlišnou artikuláciou, ale so zhodnou farbou (napr. doktor – dochtor, krv – krú).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 12. februára 2018.

Disimilácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/disimilacia