Dalälven

Text hesla

Dalälven — rieka v strednom Švédsku; dĺžka 240 km, vrátane hlavnej zdrojnice Österdalälven 542 km, rozloha povodia 29-tis. km2, priemerný ročný prietok v ústí 379 m3/s. Vzniká sútokom riek Västerdalälven a Österdalälven, ústi do Botnického zálivu Baltského mora. Na hornom toku a medzi jazerami, ktorými preteká na dolnom toku, vytvára vodopády a pereje. Jedinečnosť prírodnej a kultúrnej krajiny pozdĺž rieky podnietila vznik viacerých chránených území v dolnej časti povodia – národného parku Färnebofjärden (vyhlásený 1998, rozloha 10 100 ha), biosférickej rezervácie a i. Rieka je energeticky využívaná (v povodí je viac ako 40 vodných elektrární), je splavná do vzdialenosti 10 km od ústia. V povodí bolo od stredoveku rozvinuté baníctvo a ťažba dreva a rieka slúžila na splavovanie guľatiny (do 1971).

Zverejnené v máji 2003.

Dalälven [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dalalven