korporácia

Text hesla

korporácia [lat.] —

1. vo všeobecnom význame organizácia (združenie, spolok, zväz, spoločnosť a pod.) osôb spojených spoločnými záujmami, ktorá je založená na dosahovanie stanoveného cieľa, má právnu subjektivitu (koná ako jediný právny subjekt, jediná právnická osoba) a je vytvorená na základe právneho predpisu. Korporácia nemá spôsobilosť na práva, ktoré podľa ich povahy môže mať len fyzická osoba, napr. niektoré rodinné či osobnostné práva. Hlavným znakom korporácie je jej personálne zloženie. Ako združenie osôb je odlišná od združenia majetku, napr. od nadácie (v korporáciách ide o personálny substrát, pretože sú v nich združené osoby, v nadáciách ako účelových združeniach majetku o majetkový substrát).

Presný význam slova korporácia sa však v súčasnosti v jednotlivých štátoch (jurisdikciách) líši. V platnom slovenskom práve sa tento termín nepoužíva (korporácie sú v ňom upravené ako združenia fyzických alebo právnických osôb, jednotky územnej samosprávy a štát), používa sa však v niektorých medzinárodných zmluvách platných na území SR a v rámci odbornej právnej terminológie. V teórii práva sa rozlišujú verejnoprávne a súkromnoprávne korporácie. Verejnoprávne korporácie na rozdiel od súkromnoprávnych korporácií vznikajú na základe zákona, plnia úlohy verejného charakteru, pričom sa podieľajú na výkone verejnej správy. Primárnou verejnoprávnou korporáciou je štát (napr. Slovenská republika) disponujúci verejnou mocou, ktorú právnymi predpismi deleguje na iné verejnoprávne korporácie (jednotky územnej samosprávy, napr. obce, a subjekty záujmovej samosprávy, napr. profesijné komory; → verejná správa). Časť právnych teoretikov na Slovensku zaraďuje medzi verejnoprávne korporácie aj verejnoprávne inštitúcie predstavujúce samostatné inštitúcie (ustanovizne) pôsobiace v rámci verejnej správy, zriadené zákonom s cieľom poskytovať verejné služby. Sú financované okrem iného aj zo štátneho rozpočtu a podliehajú kontrole zo strany štátu, napr. Rozhlas a televízia Slovenska, verejné vysoké školy. Súkromnoprávne korporácie (napr. obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia) vznikajú na základe rozhodnutia svojich zakladateľov. V súčasnosti sa ako korporácia označuje ľubovoľný podnikateľský subjekt (firma, spoločnosť), ktorý je právnickou osobou, v slovenskom právnom poriadku obchodná spoločnosť (v súčasných ekonomikách prevládajúca forma podnikateľskej organizácie) a jej typy (akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a pod.), družstvo a i. Rozlišujú sa otvorené (verejné, ich akcie sa predávajú verejnosti) a uzatvorené (súkromné, ich akcie nie sú určené na predaj verejnosti) korporácie. V procese globalizácie nadobudli veľký význam transnacionálne korporácie, ktorými sú súkromné podnikateľské subjekty priamo investujúce a vlastniace výrobné zariadenia v cudzine, multinacionálne korporácie, ktoré disponujú kapitálom rôznej národnej príslušnosti, a reťazové korporácie, ktoré predstavujú komplex (sieť, reťazec) podnikov, najčastejšie obchodov a hotelov tvoriacich jednu korporáciu, ktorá vo viacerých krajinách sveta vystupuje pod jednotným názvom. V slovenskej právnej terminológii sú označované ako nadnárodné spoločnosti. Sú charakteristické pre ekonomiky priemyselne vyspelých krajín, preto sa vývojový stupeň týchto krajín niekedy označuje ako korporatívny kapitalizmus.

Začiatky korporácií siahajú do starovekého Ríma, kde predstavovali združenie prirodzených osôb (lat. universitas personarum, collegium, corpus = telo, osoba, bytosť, ale aj združenie) právne definované ako organizovaná jednota prirodzených osôb tvoriaca samostatný právny subjekt celkom odlišný od jeho členov, t. j. rozsah spôsobilosti na práva a povinnosti korporácie bol iný ako u prirodzených osôb. Právne úkony mohla korporácia robiť len nepriamo, a to prostredníctvom svojich orgánov (valné zhromaždenie, predseda, konateľ a pod.). Nevyhnutnosťou bolo určité usporiadanie vzťahov medzi jej členmi, čo predpokladalo aspoň 3 členov a existenciu stanov. V tom období existovalo niekoľko druhov korporácií, napr. rímsky štát ako právne spoločenstvo občanov, subjekt verejného práva, zastupovaný štátnymi úradníkmi (→ magistratus), ďalej obce, dediny a kolónie rímskych občanov v provinciách disponujúce verejnoprávnou a čiastočne aj súkromnoprávnou subjektivitou, ako aj rôzne spolky (spolky verejných funkcionárov určitého územného okruhu, kultové spolky, spolky dobročinného charakteru, spolky jednotlivých povolaní podobné cechom). V stredoveku korporácie predstavovali stavovské organizácie remeselníkov a obchodníkov (gilda, cech), ako aj záujmové združenia kňazov alebo laikov (bratstvá), v neskoršom období spolky;

2. v Taliansku v období fašizmu (1922 – 45) a v ďalších korporativistických režimoch 20. stor. štátom kreované odvetvové združenia (syndikáty) zamestnávateľov a zamestnancov. Podľa ideológov fašizmu mal systém korporácií slúžiť na preklenutie sociálneho rozdelenia talianskej spoločnosti, odstránenie antagonistických rozdielov medzi sociálnymi skupinami, a tým aj triedneho boja, a dosiahnutie jednoty talianskeho národa i harmonizácie spoločnosti. Korporácie však nemali vnútorný demokratický mechanizmus, členstvo v nich bolo povinné alebo polopovinné a podliehali kontrole štátu (vrátane ich majetku). Príčinou a cieľom ich kreovania bolo úsilie štátu, resp. fašistickej strany pod vedením Benita Mussoliniho získať kontrolu nad spoločnosťou a hospodárstvom (zasahovanie štátu do hospodárskych mechanizmov). Organizácia korporácií a ich ciele boli zakotvené v Charte práce (Carta del Lavoro) prijatej v roku 1927. Spočiatku sa predpokladal vznik 5 korporácií, neskôr (1934) sa ich počet zvýšil na 22. Korporácie pokrývali jednotlivé priemyselné odvetvia, poľnohospodárstvo, dopravu, obchod, školstvo, vojsko a pod. Systém korporácií sa preniesol aj do talianskeho parlamentného systému, poslaneckú snemovňu ako dolnú komoru parlamentu v roku 1939 nahradila Komora fascií a korporácií (Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

Zverejnené 8. septembra 2022.

Korporácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korporacia