Korfská deklarácia

Text hesla

Korfská deklarácia — dohoda o vytvorení spoločného juhoslovanského štátu podpísaná 20. 7. 1917 na ostrove Korfu medzi zástupcami srbskej vlády (N. Pašić) a Juhoslovanského výboru (A. Trumbić). Po rozpade Rakúsko-Uhorska deklarovala vytvorenie nezávislého štátu Chorvátov, Slovincov a Srbov na územiach obývaných juhoslovanskými národmi. Boli v nej vymedzené základné body fungovania budúceho spoločného štátu na čele s vládnucou srbskou dynastiou Karadjordjevićovcov (→ Kráľovstvo SHS). Dňa 11. 8. 1917 sa k nej pripojil aj Čiernohorský výbor národného zjednotenia.

Zverejnené 12. februára 2022.

Korfská deklarácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korfska-deklaracia