konzola

Popis ilustrácie

Gotická listová konzola zdobená akantom, 14. – 15. stor., portál Kostola sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Popis ilustrácie

Konzola, pohľad zboka a spredu

Popis ilustrácie

Figurálna konzola, Ján Weinhart: arkier Ebnerovho domu, 1636, Banská Bystrica

Text hesla

konzola [fr.] —

1. dielec so zakotveným (pripojeným, upnutým) jedným koncom a s voľným druhým koncom;

a) archit., stav. stavebná prútová alebo dosková konštrukcia, ktorej jeden koniec je votknutý (upnutý) do podpery a druhý je voľný alebo nad podperou. V mieste votknutia vznikajú vplyvom zaťaženia tri neznáme zložky reakcií: podperový moment, zvislá zložka sily a vodorovná zložka sily. Konzolu možno v závislosti od typu stavebného materiálu votknúť napr. zabetónovaním, zamurovaním alebo priskrutkovaním. Podľa geometrického tvaru sa rozlišujú rovinné prútové a priestorové prútové konzoly. Rovinné konzoly sú vytvorené z priamych, lomených alebo zo zakrivených prútov v rovine, priestorové konzoly majú osi prútov v tvare priestorovej krivky alebo lomenej čiary. Konzolou je aj voľná časť podopretého nosníka.

Ako architektonický prvok býva konzola často dekoratívne tvarovaná, vystupuje vodorovne, prípadne šikmo zo steny, z piliera alebo zo stĺpa. Podopiera rímsu, balkón, arkier, pavlač, galériu či klenbové rebro alebo nesie sochu, prípadne iný dekoratívny predmet. Jej podoba sa prispôsobuje architektonickým požiadavkám. So stenou (stĺpom) tvorí pevný celok a je s ňou konštrukčne prepojená. Môže byť z rozličných materiálov, najčastejšie z kameňa, z dreva alebo z terakoty. V architektúre sa uplatňuje v rozličných podobách od najstarších čias (napr. už v antickom korintskom stavebnom kánone bola dôležitou podpornou súčasťou rímsy). Druhom konzoly je krakorec, ktorý má tú istú funkciu, je však masívnejší. Stojatá konzola je dlhšou stranou primknutá k stene a nesené teleso je podopierané kratšou plochou konzoly, ležatá konzola nesie teleso svojou dlhšou plochou a kratšou plochou je primknutá k stene, zložená konzola pozostáva z troch (prípadne z dvoch) ležiacich konzol, ktoré sú umiestnené nad sebou a smerom nadol sa postupne zmenšujú (skracujú), rímsová konzola má tvar profilovanej rímsy, kužeľová konzola tvar polkužeľa (prípadne trištvrtekužeľa), parapetná konzola je situovaná pod vyloženou parapetnou doskou. Ako kútová konzola sa označuje konzola situovaná na styku dvoch spravidla kolmých stien, klenbová konzola podopiera rebrá alebo pätku klenby. V období gotiky mali konzoly podobu rozlične profilovaných a kamenársky i farebne zdobených polihlanov s polkruhovou alebo s polygonálnou doskou. Často boli sochársky zdobené rastlinnými (vegetabilná konzola; keď je zdobená len listami, nazýva sa listová konzola, keď bobuľami, bobuľová konzola), zoomorfnými (zoomorfná konzola, v tvare zvieraťa alebo so zvieracím motívom), antropomorfnými i fantastickými motívmi. Sochársky stvárnená konzola v tvare ľudskej postavy (polpostavy alebo len hlavy, prípadne maskarónu) sa nazýva figurálna konzola. Renesančné konzoly majú tvar odvodený od hlavíc antických stĺpov, na stranách môžu byť dekoratívne zdobené esovkou, volútou (volútová konzola) alebo inými dekoratívnymi motívmi (napr. čabraková konzola je zdobená čabrakou). V období renesancie bola obľúbená aj konzolová rímsa (rímsa nesená hustým sledom konzol);

b) stroj. kovový prvok na vystuženie alebo na podopretie stola obrábacích strojov (frézky, obrážačky, vŕtačky) alebo na podopretie voľného konca vretena vodorovných alebo univerzálnych frézok (→ konzolová frézovačka); aj upevňovací kovový prvok alebo držiak v tvare písmena L alebo trojuholníka, ktorý je pripevnený na zvislej stene alebo na stĺpe a nesie alebo podopiera potrubie, kábel a pod.;

2. inform. herná konzola — spravidla jednoúčelový počítač na domáce použitie určený na hranie videohier jedným alebo viacerými hráčmi. Herná konzola na zobrazovanie hry zvyčajne využíva štandardný televízor alebo počítačový monitor. Vstupným zariadením býva herný ovládač, v ktorom sa môžu kombinovať viaceré ovládacie prvky (tlačidlá, myš, ovládacia guľa, hmatník, joystick, volant, pedále a pod.) ovládané jednou alebo obidvoma rukami, nohami alebo gestami a pohybmi tela. Prvé herné konzoly zo 60. a 70. rokov 20. stor. umožňovali voľbu niekoľkých predvolených hier pomocou prepínačov. Neskôr sa základom hernej konzoly stal mikroprocesor, pričom jednotlivé videohry boli distribuované vo forme kazety s pamäťou počítača ROM. Súčasné herné konzoly sú z technickej stránky podobné osobným počítačom a okrem samotného hrania hier umožňujú prehrávanie CD, DVD alebo Blue Ray diskov, pripojenie na internet a pod.

Zverejnené 30. marca 2022.

Konzola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzola