konvenčné zbrane

Text hesla

konvenčné zbrane — zbrane, ktoré sú určené na priamy kontakt s protivníkom alebo využívajú konvenčnú muníciu, nepatria k nim teda zbrane hromadného ničenia (jadrové zbrane, chemické zbrane, biologické zbrane).

Vznikli v prehistorickom období pôvodne ako prostriedok lovu, zaistenia obživy či odevu. V súvislosti s ekonomickou, sociálnou, ideologickou a historickou diferenciáciou spoločnosti sa stali špeciálne vyrábaným prostriedkom klasického ozbrojeného zápasu. Stav konvenčných zbraní a ich vývoj súvisí najmä s rozvojom výrobných síl a kapacít spoločnosti. K súčasným moderným konvenčným zbraniam patria prostriedky priameho ničenia (strely), prostriedky na ich dopravu na cieľ (vystrelením, vypustením alebo zhodením), ako aj prístroje a zariadenia na ich ovládanie. Zbraňové systémy vybavené modernými technológiami sa zvyknú označovať aj ako zbraňové komplety.

Konvenčné zbrane sa rozdeľujú podľa viacerých kritérií: podľa spôsobu kontaktu s protivníkom a podľa spôsobu dopravy prostriedkov priameho ničenia na cieľ na a) chladné zbrane (využívajú svalovú silu človeka), ktoré sa ďalej delia na bicie (úderné – kyjak, palcát), vrhacie (oštep) a sečné a bodné (sekera, meč, kopija, halapartňa, šabľa) tvoriace skupinu chladných ručných zbraní, ďalej na strelné zbrane (luk, prak, kuša, balista) a nástražné zbrane (pasce), na ktoré nepriateľ našľapuje (naráža) sám a ktoré sú umiestňované skryto priamo v miestach možnej činnosti nepriateľa, b) palné zbrane, ktoré sa ďalej delia na strelné zbrane, pri ktorých dochádza k vymeteniu prostriedku priameho ničenia (strela) z hlavne vplyvom tlaku spalín prachovej náplne (arkebúza, revolver, guľomet, samopal, delo, mínomet), reaktívne zbrane, resp. raketové zbrane, pri ktorých sa využíva reaktívny pohon (rakety, raketomety), pohon elektrických či piestových motorov alebo kombinovaný spôsob dopravy (raketové torpédo, reaktívna strela), a nástražné zbrane (výbušné zátarasy), c) paprskové zbrane (aj zbrane so smerovanou energiou; nepriateľský cieľ ničia vyžarovaním vysokého kvanta energie, napr. laserovej); podľa stupňa pohyblivosti na stacionárne (umiestnené na nepohyblivom základe, napr. pevnostné a pobrežné delá, niektoré typy raketových kompletov), mobilné (umiestnené na pohyblivom základe, s tzv. nosičmi, napr. lietadlá a lode), samohybné (vybavené vlastnými pohyblivými nosičmi, napr. samohybné delo a tank), ťahané motorovými vozidlami alebo zvieratami (horské delo, mínomet) a nesené; podľa počtu členov obsluhy na individuálne (osobné a obsluhované jednotlivcom) a kolektívne (obsluhované osádkou); podľa stupňa automatizácie streľby na automatické, poloautomatické a neautomatické; podľa možnosti zmeniť dráhu letu strely na cieľ na neriadené (dráha letu strely je plne určená východiskovými podmienkami streľby, resp. výstrelu, zhodenia alebo vypustenia) a riadené (je možné meniť dráhu letu strely, a zvýšiť tak presnosť zásahu, napr. navádzané strely); podľa príslušnosti k druhu ozbrojených síl na zbrane pozemného vojska, letectva, raketového vojska, delostrelectva a námorníctva. Klasifikácia konvenčných zbraní sa mení v závislosti od vývoja zbraní.

Použitie niektorých typov konvenčných zbraní je upravené (resp. zakázané) v Dohovore o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky, prijatom v Ženeve v roku 1980 (platný od roku 1983). Podľa neho sa zmluvné strany zaväzujú (opierajúc sa o zásadu medzinárodného práva) nepoužívať pri ozbrojených konfliktoch zbrane, strelivo a materiály, ktoré môžu spôsobiť nadmerné zranenia alebo zbytočné utrpenie, a nepoužívať také metódy a prostriedky vedenia vojny, ktoré majú za cieľ spôsobiť (alebo od ktorých sa dá očakávať, že spôsobia) ďalekosiahle, dlhotrvajúce a ťažké škody na životnom prostredí. Na základe tohto dohovoru a k nemu pripojených protokolov (napr. Protokol o nezistiteľných úlomkoch, Protokol o zákazoch alebo obmedzeniach použitia mín, nástražných systémov a i. zariadení a Protokol o zákazoch alebo obmedzeniach použitia zápalných zbraní), resp. ďalších medzinárodných dohôd musí zostať civilné obyvateľstvo a kombatanti neustále pod ochranou a pôsobnosťou zásad medzinárodného práva odvodených od zaužívaných zvyklostí a zásad ľudskosti.

Zverejnené 4. júla 2022.

Konvenčné zbrane [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvencne-zbrane