kontraband

Text hesla

kontraband [tal.] —

1. ekon., práv. tovar, za ktorý nebolo zaplatené clo či daň a nie je povolená jeho výroba, vlastníctvo, vývoz či dovoz. Ide o tovar, s ktorým nie je povolené obchodovať, alebo o tovar, ktorý je nezákonne prepravovaný cez hranice štátu (je pašovaný alebo pokútne prevážaný), predmet nezákonného obchodu;

2. práv. vojnový kontraband — tovar neutrálneho štátu, ktorého dovoz do nepriateľského štátu je v prípade ozbrojeného konfliktu (námornej vojny) druhou vojnovou stranou zakázaný (takýto tovar podlieha koristnému právu), napr. zbrane a strelivo určené priamo a výlučne na vojenské účely (absolútny kontraband) alebo palivo, potraviny, textilný materiál a pod., ktoré môžu slúžiť na vojenské i na civilné potreby (relatívny kontraband).

Zverejnené 1. júla 2022.

Kontraband [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontraband