kondakár

Text hesla

kondakár [cirkevnoslovansky] — slovanská liturgická kniha obsahujúca najmä texty kontakií (kondakov) s hudobnou notáciou (→ kondakárna notácia) alebo bez nej. Obsahuje kontakiá viažuce sa na liturgické cykly podľa cirkevného kalendára – na sviatky a na dni svätých počas celého roka podľa jednotlivých mesiacov (minejný cyklus), na jednotlivé dni týždňa (podľa osemhlasníka, oktoichu) i na dni obdobia veľkého pôstu (pôstna trioda) a veľkonočného (paschálneho) obdobia do sviatku Zostúpenia Svätého Ducha (kvetná trioda, pentekostarion), ako aj ďalšie hymny a spevy. Za grécku paralelu kondakára sa považuje kniha pre zbor Asmatikon a čiastočne aj kniha pre sólový prednes Psaltikon. Kondakárne melódie sú preto pravdepodobne spojené s melódiami knihy Asmatikon, aj keď slovanská tradícia už bola odlišná od gréckej. Dodnes sa zachovalo len päť slovanských kondakárov, ktoré pochádzajú z obdobia 11. – polovice 13. stor.

Zverejnené 7. marca 2022.

Kondakár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondakar