kompilácia

Text hesla

kompilácia [lat.] —

1. preberanie častí vedeckých a odborných prác alebo výsledkov iných autorov do novovytváranej práce; aj výsledok tohto preberania (kompilát);

2. hud. aj kompilačný album — zvukový nosič (gramofónová platňa, CD a i.) obsahujúci nahrávky z iných, už existujúcich zvukových nosičov (zdrojov); hudobný album obsahujúci výber nahrávok z iných albumov interpreta alebo autora. Kompilácia sa zostavuje podľa zvoleného kľúča, ktorým môžu byť najúspešnejšie piesne alebo skladby jedného alebo viacerých autorov, interpretov či celej epochy (nosiče s názvami To najlepšie z..., Best of, Greatest Hits, 70. roky, Klasicizmus a pod.), spoločná téma (vianočné piesne, štátne hymny), žáner (klasická hudba, folklór, džez), konkrétny zámer (prezentácia a propagácia autorov alebo interpretov), zdroj rôznych zvukov (vtáčí spev, reálne zvuky) a i.;

3. inform. proces prekladu inštrukcií zdrojového programu do cieľového jazyka, zvyčajne do strojového jazyka (→ kompilátor).

Zverejnené 12. januára 2021.

Kompilácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompilacia