kodikológia

Text hesla

kodikológia [lat. + gr.] — pomocná historická veda zaoberajúca sa komplexným skúmaním stredovekých neúradných rukopisov (manuskriptov) a rukopisných kníh, najmä kódexov (odtiaľ názov), ale aj antických a čiastočne aj humanistických a renesančných rukopisných kníh, ktoré vznikli najmä do vynálezu kníhtlače (v pol. 15. stor.). Skúma a analyzuje ich vznik, vývin, pôvod, formu, obsah, distribúciu, funkciu a pôsobenie na kultúru v kontexte miestnych či globálnych dejín (približne v období 500 – 1500). Osobitne sa zameriava na väzbu kódexov, písacie látky, písmo, neskoršie záznamy, korektúry, vlastnícke záznamy a knižnú výzdobu. Sleduje vnútorné premeny a osudy literárnych rukopisov aj ako súčastí skriptórií a knižníc. Teoretickým cieľom kodikológie je poznanie a vysvetlenie zákonitostí rozvoja kódexov, hlavným metodickým znakom je komplexný, neatomizovaný pohľad na kódex. Príbuzné vedné disciplíny kodikológie sú paleografia (náuka o písme) a knihoveda (náuka o knihe).

Podľa prístupu sa kodikológia delí na technologickú (indukuje všeobecné poznatky z analýzy konkrétnych kódexov) a archeologickú (využíva všeobecné poznatky na štúdium konkrétnych kódexov). Kodikológiu tvoria ďalšie teoretické a praktické disciplíny, ku ktorým patria archeológia knihy (skúma vznik a historickú existenciu jednotlivých kódexov), kvantitatívna kodikológia (skúma skupiny kódexov v súvislosti s dejinami knižnej kultúry a dejinami knižníc), archivistika rukopisov (skúma miestny výskyt rukopisov a ich zmeny v čase), praktická kodikológia (katalogizácia rukopisov) a akademická kodikológia (budovanie znalostných základov pre praktickú kodikológiu). Z chronologického hľadiska možno kodikológiu deliť na antickú a stredovekú, z aspektu kultúrnych okruhov na latinskú, grécku, hebrejskú a arabskú. Zakladateľom kodikológie je francúzsky filológ Alphonse Dain (*1896, †1964), ktorý ako prvý použil tento termín v diele Manuskripty (Les manuscrits, 1949). Na Slovensku sa kodikológiou zaoberá najmä J. Sopko.

Zverejnené v marci 2017.

Kodikológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodikologia