Köchlov zoznam

Text hesla

Köchlov zoznam, skratka K. z., nem. Köchelverzeichnis, skratka KV — systematický súpis diel W. A. Mozarta, ktorý zostavil a pod názvom Chronologicko-tematický zoznam všetkých hudobných diel W. A. Mozarta (Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts, 1862) prvýkrát vydal rakúsky muzikológ Ludwig von Köchel (*1800, †1877). Pôvodné vydanie obsahovalo 626 približne chronologicky usporiadaných a poradovým číslom označených Mozartových skladieb a dodatok so zoznamom opráv. Každé dielo bolo identifikované aj krátkou notovou ukážkou, resp. ukážkami jeho jednotlivých častí, a bohatým poznámkovým aparátom. Köchlov zoznam neskôr vyšiel vo viacerých doplnených a opravených vydaniach. Z nich najvýznamnejšie bolo 3. vydanie z 1937, ktoré pripravil americkonemecký muzikológ Alfred Einstein a ktoré obsahuje mnohé zmeny v chronológii skladieb i v číslovaní s tým súvisiacim, a 6. vydanie z 1964 (Franz Giegling, *1921, †2007; Gerd Sievers, *1915, †1999; a Alexander Weinmann, *1901, †1987), v ktorých sú zahrnuté výsledky ďalšieho výskumu z hľadiska genézy a kontextu jednotlivých diel. Dosiaľ najnovšia, 8. edícia vyšla 1983 (dotlač 1999) bez výraznejších opráv. V dôsledku niekoľkých revízií majú niektoré diela aj tri odlišné číslovania, v praxi sa však používa pôvodné číslovanie Ludwiga von Köchla.

Zverejnené v marci 2017.

Köchlov zoznam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kochlov-zoznam