know-how

Text hesla

know-how [nou hau; angl.] —

1. ekon., práv. súhrn výrobno-technických a obchodných informácií, znalostí a skúseností týkajúcich sa uplatňovania nových metód, postupov, techniky a technológie v jednotlivých sektoroch ekonomiky a podnikania. Ide o poznatky, ktoré výrobca získal vlastným výskumom, resp. vývojom (know = vedieť, how = ako), realizujú sa v praxi, nie sú však všeobecne známe (nie sú známe konkurencii), verejne dostupné ani patentované.

Definícia know-how však nie je jednotná a právne vymedzená. Know-how môže byť obchodovateľné ako súčasť licenčnej zmluvy k patentu alebo môže byť predmetom samostatnej licenčnej zmluvy. Osoba, ktorá ho získala vlastnou činnosťou, vlastnými prostriedkami alebo metódami, má právo na jeho ochranu, ktorá sa zabezpečuje utajením (→ obchodné tajomstvo) alebo na základe zmlúv o know-how. V prípade porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo sa poskytuje právna ochrana ako pri nekalej súťaži. Vlastníkovi know-how nevznikajú vo vzťahu k nemu výlučné práva, na nadobúdateľa však môžu byť prevedené iba využitia určitých hodnôt, napr. výrobné postupy, receptúry (na rozdiel od prevodu práv pri predmetoch priemyselného vlastníctva, ako sú technické riešenia, dizajn, vynález, ochranná známka). V zmluve o know-how sa určí spôsob a čas jeho odovzdania, forma odplaty za využívanie, územie, na ktorom môže byť používané, prísľub nadobúdateľa o utajení a nevyužívaní know-how po ukončení zmluvy, spôsob udeľovania sublicencií ap.;

2. hovorovo vlastný, osvedčený spôsob riešenia niečoho, vlastná metóda.

Zverejnené v marci 2017.

Know-how [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/know-how