Knapp, Viktor

Text hesla

Knapp, Viktor, 18. 12. 1913 Praha – 29. 6. 1996 tamže — český právnik a filozof. R. 1946 – 48 pôsobil v Osídľovacom úrade v Prahe, 1951 – 56 vedúci politického odboru Kancelárie prezidenta republiky (K. Gottwalda a potom A. Zápotockého), súčasne 1948 – 51 pôsobil na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, 1950 – 62 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity (1952 profesor), od 1963 v Ústave štátu a práva ČSAV (1963 – 73 a 1990 – 94 riaditeľ), od 1993 na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. R. 1964 – 68 poslanec Národného zhromaždenia ČSSR za Severomoravský kraj, 1969 – 71 poslanec Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia. R. 1952 – 62 člen korešpondent, 1962 – 92 riadny člen ČSAV (1990 – 92 podpredseda ČSAV).

Priekopník moderných právnych teórií v Československu. Zaoberal sa občianskym právom, teóriou práva, právnou komparatistikou, právnou filozofiou a právnou informatikou (možnosti použitia kybernetických metód v súdnej štatistike a dokumentácii). Jeden z autorov občianskeho zákonníka z 1950 a veľkej novely občianskeho zákonníka z 1991. Podieľal sa na finalizovaní ústavného zákona o československej federácii (1968). Autor diel Učebnice občanského a rodinného práva I – III (1953 – 54), O možnosti použití kybernetických metod v právu (1963), Teoretické problémy tvorby československého práva (1983), Právo a informace (1988), Teorie práva (1995), Zákonodarná moc ústavního soudu (1993), Občanské právo hmotné 1 – 2 (1995), O právnických osobách (1995), O právu kogentním a dispozitivním (1995), Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy (1996) a i., ako aj knihy spomienok Proměny času. Vzpomínky nestora české právní vědy (posmrtne 1998).

Zverejnené v marci 2017.

Knapp, Viktor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knapp-viktor