Klofáč, Václav Jaroslav

Text hesla

Klofáč, Václav Jaroslav, 21. 9. 1868 Německý Brod, dnes Havlíčkův Brod – 10. 7. 1942 Dobříkov, okr. Ústí nad Orlicí, pochovaný v Prahe — český a československý politik a novinár. Počas štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity sa v 90. rokoch 19. stor. stal stúpencom ideí radikálneho krídla mladočechov a pokrokárskeho hnutia. R. 1890 – 99 redaktor novín Národní listy. R. 1897 spoluzakladateľ a 1898 – 1914 a 1918 – 38 predseda Českej strany národněsocialistické (1926 premenovaná na Československú stranu národněsocialistickú). R. 1901 – 18 poslanec rakúskej ríšskej rady, zároveň 1908 – 13 poslanec českého zemského snemu.

Patril k popredným propagátorom antimilitarizmu a všeslovanskej vzájomnosti, budúcnosť videl v priklonení sa k Rusku. Po vypuknutí 1. svet. vojny bol 1914 zatknutý a v máji 1917 obvinený z vlastizrady, prepustený v júli 1917 na základe amnestie. Aktívne sa zapojil do domáceho odboja, od júla 1918 podpredseda Národného výboru československého. Po vzniku ČSR 1918 – 20 minister národnej obrany a zároveň poslanec Dočasného národného zhromaždenia (aj Revolučného národného zhromaždenie), 1920 – 38 senátor a podpredseda senátu (február-november 1926 predseda).

Zverejnené v marci 2017.

Klofáč, Václav Jaroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klofac-vaclav-jaroslav