Kleiner, Juliusz

Text hesla

Kleiner, Juliusz, 24. 4. 1886 Lemberg, dnes Ľvov, Ukrajina – 23. 3. 1957 Krakov — poľský literárny historik a teoretik. Od 1916 profesor histórie poľskej literatúry vo Varšave, 1920 – 41 vo Ľvove, od 1944 v Ľubľane a od 1947 v Krakove. Autor rozsiahlych monografií o významných predstaviteľoch poľského romantizmu – Z. Krasińskom (Zygmunt Krasiński. História myslenia, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, 2 zv., 1912), J. Słowackom (Juliusz Słowacki. História tvorivosti, Juljusz Slowacki. Dzieje tworczosci, 4 zv., 1919 – 27) a A. Mickiewiczovi (Mickiewicz, 2 zv., 1934 – 48), zbierok štúdií Štúdie z odboru literatúry a filozofie (Studia z zakresu literatury i filozofii, 1925) a Štúdie z odboru teórie literatúry (Studia z zakresu teorii literatury, 1956), dejín literatúry Náčrt dejín poľskej literatúry (Zarys dziejów literatury polskiej, 2 zv., 1932 – 39), i práce V kruhu Mickiewicza a Goetheho (W kręgu Mickiewicza i Goethego, 1938). Podnetne zasiahol aj do metodológie literárneho výskumu, a to dielami Charakter a predmet literárneho výskumu (Charakter i przedmiot badań literackich, 1913), Analýza diela (Analiza dzieła, 1914) a Historickosť a nadčasovosť v literárnom diele (Historyczność a ponadczasowość w dziele literackim, 1936).

Zverejnené v marci 2017.

Kleiner, Juliusz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleiner-juliusz