Klecanda, Vladimír

Text hesla

Klecanda, Vladimír, 25. 9. 1888 Praha – 3. 4. 1946 tamže — český historik, archivár a politik. Vyštudoval históriu a pomocné historické vedy na univerzite v Prahe, Paríži a vo Viedni. R. 1918 – 21 pracoval ako archivár v Zemskom archíve v Prahe, 1921 – 23 v archívoch vo Viedni, 1924 predseda kultúrnohistorickej komisie vo Viedni. Po vzniku ČSR (1918) sa podieľal na utváraní archívnej sústavy nového československého štátu. Od 1924 pôsobil na novovzniknutej Filozofickej fakulte (1930 – 38 riaditeľ Seminára pomocných historických vied, 1936 – 38 dekan) Univerzity Komenského v Bratislave; 1928 mimoriadny, 1931 riadny profesor. Zaoberal sa najmä archivistikou, dejinami inkolátu v Čechách (Zakupování cizozemců v Čechách bez práva obyvatelského: příspěvek k dějinám inkolátu před obnoveným zřízením zemským, 1926), ako aj históriou česko-slovenského zahraničného odboja počas 1. svet. vojny (Bitva u Zborova, 1927).

R. 1938 musel opustiť Slovensko, 1939 a 1945 – 46 pôsobil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Počas 2. svet. vojny sa aktívne zapojil do českého domáceho i zahraničného odboja (pod krycím menom dr. Luděk Kalvoda), 1940 pôsobil ako prednosta informačnej služby pri Československom národnom výbore v Paríži, 1940 – 45 člen a 1941 – 42 podpredseda Štátnej rady, komentátor československého rozhlasového vysielania BBC, 1943 – 45 vydavateľ a redaktor časopisu Kruh v Londýne. Významne sa zaslúžil o zhromaždenie archívnych materiálov k dejinám československého zahraničného odboja počas 2. svet. vojny. Člen Československé strany národněsocialistické, za ktorú bol 1945 – 46 poslancom Dočasného národného zhromaždenia. Spoluzakladateľ a redaktor viacerých časopisov (Archivnictví a organizace práce historické, Časopis archivní školy), v ktorých uverejňoval odborné články. Zakladajúci člen a 1933 – 38 generálny tajomník Učenej spoločnosti Šafárikovej. Nositeľ československých štátnych vyznamenaní udelených in memoriam.

Zverejnené v marci 2017.

Klecanda, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klecanda-vladimir