kazateľ

Text hesla

kazateľ — vo všeobecnosti osoba ohlasujúca zhromaždeným zjavenie Boha na Zemi. Kazateľstvo je späté so všetkými svetovými monoteistickými náboženstvami a rozvíjalo sa na inštitucionálnej i neinštitucionálnej báze (ľudoví kazatelia). V kresťanstve je kazateľ osoba ohlasujúca biblické posolstvo prostredníctvom homílie alebo kázne, ohlasovateľ Božieho slova. Kazateľ svoju činnosť vykonáva na základe autority, ktorú má v danej cirkevnej obci a ktorá vyplýva z podstaty jeho úradu alebo z jeho delegovania vyššou cirkevnou autoritou. V kresťanských cirkvách kazatelia odvodzujú svoju činnosť od kazateľskej misie, ktorú Ježiš zveril apoštolom. V katolíckej cirkvi je ich funkcia obyčajne spojená s kňazskou vysviackou (diakon, kňaz, biskup). V niektorých protestantských cirkvách (Cirkev bratská, baptisti) je pojem kazateľ tradičným pomenovaním duchovného, čím sa zdôrazňuje dôležitosť ohlasovania Biblie v liturgii. Teóriou a praxou kazateľstva v kresťanských cirkvách sa zaoberá homiletika. V islame spĺňa funkciu kazateľa chatíb.

Zverejnené v marci 2017.

Kazateľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-30 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazatel-0