Katona, Štefan

Text hesla

Katona, Štefan, 13. 12. 1732 Boľkovce, okr. Lučenec – 17. 8. 1811 Kalocsa, Maďarsko — uhorský historik a teológ. R. 1750 vstúpil do jezuitskej rehole, 1754 – 55 študoval filozofiu na univerzite v Košiciach a 1759 – 62 teológiu v Trnave. R. 1753 vyučoval gramatiku na gymnáziu v Gyöngyösi, 1756 gramatiku a rétoriku v Oradei a 1758 v Komárne, 1765 – 73 profesor rétoriky na univerzite v Trnave, 1777 – 84 vedúci katedry dejín na filozofickej fakulte univerzity v Budíne (1782 – 83 dekan fakulty). Od 1784 pôsobil v Ostrihome, od 1790 knihovník arcibiskupskej knižnice a kazateľ v Kalocsi, od 1794 kanonik a od 1799 titulárny opát.

Jeden z najvýznamnejších uhorských historikov, autor 42-zväzkovej zbierky prameňov k uhorským dejinám Historia critica regnum Hungariae 1 – 42 (1779 – 1817), písal aj náboženskú literatúru polemického charakteru.

Zverejnené v marci 2017.

Katona, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katona-stefan