kataster nehnuteľností

Text hesla

kataster nehnuteľností — súpis nehnuteľností (pozemkov, budov, bytov, rozostavaných budov, bytov ap.; → nehnuteľná vec) obsahujúci ich polohové a geometrické určenie (tvar a rozmery), popis a údaje o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Predstavuje štátny informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu nehnuteľných vecí, usporiadanie právnych vzťahov vyplývajúcich z ich vlastníctva a ochranu práv k nehnuteľnostiam. V katastri nehnuteľností sa evidujú a uchovávajú údaje o právach k evidovaným nehnuteľnostiam (o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene a predkupnom práve), ako aj práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, z vlastníctva a správy majetku obcí, niektoré údaje o nájme pozemkov ap. Slúži aj na daňové (pozemková daň) a poplatkové účely (miestne poplatky), oceňovanie nehnuteľností (najmä pozemkov), ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu (poskytuje údaje na začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho alebo do lesného pôdneho fondu, → kategorizácia, význam 4; poskytuje údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách), na tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu nerastného bohatstva, národných a ostatných kultúrnych pamiatok, chránených území a prírodných výtvorov i na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Nehnuteľnosti sa v katastri nehnuteľností evidujú podľa katastrálnych území, pričom súbor dokumentačných materiálov týkajúcich sa jedného katastrálneho územia a potrebných na jeho spravovanie a obnovu sa nazýva katastrálny operát. Kataster nehnuteľností teda tvoria katastrálne operáty systematicky usporiadané podľa katastrálnych území. Katastrálny operát tvoria súbor geodetických informácií, súbor popisných informácií, zbierka listín, sumárne údaje katastra o pôdnom fonde, zachované pozemkové knihy a železničné knihy. Súbor geodetických informácií (SGI) obsahuje katastrálnu mapu, ktorá je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri, mapu určeného operátu, pracovnú mapu, geometrický plán, záznam podrobného merania zmien, meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov, súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia a zoznamy súradníc podrobných bodov. Súbor popisných informácií (SPI) obsahuje údaje o katastrálnych územiach (vymedzuje katastrálne územia obce a okresu), o nehnuteľnostiach (napr. pri stavbách parcelové číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená, súpisné číslo stavby, číslo listu vlastníctva a údaje o druhoch chránených nehnuteľností, pri pozemkoch parcelové číslo, výmeru, druh pozemku, údaj o cene a údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce), o právach k nehnuteľnostiam, o vlastníkoch alebo o iných oprávnených osobách z práv k nehnuteľnostiam (vybrané údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkovi a i. oprávnenej osobe sú uvedené v liste vlastníctva), o zmenách v súbore popisných informácií, o sídelných a nesídelných názvoch, ako aj súbor registrov katastrálneho konania a i. pomocné záznamy. Katastrálny operát je verejne dostupný, jeho údaje sú hodnoverné a záväzné. Je spravovaný príslušným katastrálnym odborom okresného úradu, ktorý o. i. na základe vyhotovených (geodetických a kartografických) podkladov zabezpečuje aj jeho obnovu a aktualizáciu. Obnova katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu alebo na zánik práva k nehnuteľnostiam. Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky sa práva k nehnuteľnostiam stávajú hodnovernými tým, že sa zapíšu do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií. Preto vlastnícke právo k nehnuteľnosti získanej kúpou prechádza na nadobúdateľa až vkladom do katastra nehnuteľností (→ vklad vlastníckeho práva), teda zaevidovaním (→ katastrálne konanie). Predmet a obsah katastra nehnuteľností, orgány štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, priebeh katastrálneho konania a zápis práv k nehnuteľnostiam sú ustanovené zákonom č. 162 z 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú katastrálne odbory okresných úradov.

Zverejnené v marci 2017.

Kataster nehnuteľností [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kataster-nehnutelnosti