karlovarské požiadavky

Text hesla

karlovarské požiadavky — autonomisticko-federalistické požiadavky Sudetonemeckej strany (Sudetendeutsche Partei, SdP) na československú vládu vypracované v spolupráci s nacistickým Nemeckom, vyhlásené 24. 4. 1938 K. Henleinom na zjazde SdP v Karlových Varoch ako nový program strany. Ich osem bodov zahŕňalo úplnú rovnoprávnosť obyvateľov nemeckej národnosti (v karlovarských požiadavkách ako nemecká národná skupina) v Českých zemiach s Čechmi, uznanie nemeckej národnostnej skupiny za právnickú osobu, vymedzenie presne ohraničeného uzatvoreného nemeckého územia v ČSR, úplnú samosprávu tohto územia vo všetkých oblastiach verejného života týkajúcich sa nemeckej národnostnej skupiny, zákonnú ochranu všetkých Nemcov žijúcich v ČSR mimo uzatvoreného nemeckého územia, kompenzáciu hospodárskych a národnopolitických krívd spôsobených Nemcom československými orgánmi od 1918, uznanie a splnenie zásady, podľa ktorej na vytýčenom nemeckom území majú byť len nemeckí verejní a štátni zamestnanci a úplnú slobodu priznávania sa k nemectvu a k tzv. nemeckému svetonázoru (nacistická ideológia, voľnosť nacistickej propagandy a organizácií).

SdP svoje požiadavky ako základ rokovaní o národnostnom vyrovnaní v ČSR predložila 7. 6. 1938 československej vláde. Tá pod tlakom západných mocností (Spojeného kráľovstva a Francúzska) na prijatie požiadaviek sudetských Nemcov ponúkla národnostným menšinám v ČSR národnostné vyrovnanie na základe kultúrnej autonómie (tzv. národnostného statusu), ktoré však všetky menšiny odmietli. Rokovania československej vlády a vedenia SdP sprostredkúvané W. Runcimanom (→ Runcimanova misia) vyústili do návrhu československej vlády (5. 9. 1938), v ktorom fakticky vo všetkých bodoch vyhovela požiadavkám sudetských Nemcov, tí ho však odmietli pod zámienkou brutálneho zásahu polície proti demonštrantom 7. 9. 1938 v Ostrave. Po následnom vypuknutí ozbrojeného povstania sudetských Nemcov v československom pohraničí, ktoré však bolo československáým vojskom zlikvidované, K. Henlein utiekol do Nemecka. Destabilizačná politika Nemecka, Spojeného kráľovstva a Francúzska napokon vyústila do rozbitia ČSR na základe Mníchovskej dohody (29. – 30. 9. 1938).

Zverejnené v marci 2017.

Karlovarské požiadavky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlovarske-poziadavky