Kapské vrchy

Text hesla

Kapské vrchy, angl. Cape Mountains — systém vrásových pohorí pozdĺž pobrežia Južnej Afriky; dĺžka okolo 800 km. Vznikli počas hercýnskeho geotektonického cyklu, budované najmä pieskovcami a kremencami. Skladajú sa z viacerých rovnobežných pásem, v str. časti tvoria dve hlavné reťaze oddelené zníženinou Malé Karroo, priemerná výška 1 500 m n. m., maximálna výška 2 326 m n. m. Podnebie na juž. svahoch stredomorské, na vých. teplejšie, na sev. polopúšťové. Zväčša krovinatá vegetácia, lesy len na vlhších náveterných svahoch a na umelo zalesnených plochách. V dolinách pestovanie ovocných stromov (citrusy, jablone, hrušky), olivovníka a viniča.

Zverejnené v marci 2017.

Kapské vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapske-vrchy