Kantakuzénovci

Text hesla

Kantakuzénovci — byzantský aristokratický rod pochádzajúci z okolia Smyrny (dnes İzmir, Turecko). Prvým doloženým členom rodu bol generál pôsobiaci za vlády byzantského cisára Alexia I. Komnéna (1081 – 1118). Aj počas vlády ďalších cisárov komnénovskej dynastie patrili Kantakuzénovci k významným držiteľom vojenských funkcií. V čase 4. križiackej výpravy a dobytia Konštantínopola (1204) patrili už k najbohatším pozemkovým vlastníkom v ríši. Po obnovení Byzantskej ríše (1261) počas vlády prvých Palaiologovcov dosiahli na cisárskom dvore veľký vplyv. R. 1347 sa stal cisárom Ján VI. Kantakuzénos a 1353 bol korunovaný za spolucisára jeho syn Matthaios (Matúš Kantakuzénos, *asi 1325, †1391; vládol do 1357; 1380 – 83 vládca Morejského despotátu na Peloponéze). V Morejskom despotáte boli v 14. stor. vládcami aj ďalší predstavitelia rodu.

Zverejnené v marci 2017.

Kantakuzénovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kantakuzenovci