kánonická misia

Text hesla

kánonická misia, lat. missio canonica — cirkevné poverenie (dekrét) na vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy na základných a stredných školách a teologických disciplín na vysokých školách pre učiteľov, ktorí zároveň spĺňajú odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Kánonickú misiu v katolíckej cirkvi na vyučovanie náboženských predmetov na základných a stredných školách udeľuje v zmysle ustanovení Kódexu kánonického práva (kánon 804 § 2 a kánon 805) a na základe schválenia Konferencie biskupov Slovenska z 2004 a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj v súlade s medzištátnou dohodou medzi Slovenskou republikou a Vatikánom príslušná cirkevná autorita, t. j. miestny biskup (ordinár), na vyučovanie teologických disciplín na teologických fakultách veľký kancelár fakulty (diecézny biskup). V prípade ostatných registrovaných cirkví a náboženských spoločností kánonickú misiu udeľuje príslušná vrchnosť registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na základe Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (2004). V evanjelickej cirkvi a. v. napr. udeľuje (aj odníma) kánonickú misiu na vyučovanie náboženských predmetov na základných školách príslušný senior, na stredných školách dištriktuálny biskup a na vysokých školách i školách s celocirkevnou pôsobnosťou zbor biskupov, tzv. venia docendi. Vyučujúci z duchovného stavu získava kánonickú misiu ordináciou.

Zverejnené v marci 2017.

Kánonická misia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanonicka-misia