Kámory, Samuel

Text hesla

Kámory, Samuel, vlastným menom Samuel Krump, 7. 2. 1830 Pukanec, okr. Levice – 3. 2. 1903 Bratislava — uhorský orientalista a prekladateľ. Po štúdiách teológie v Bratislave a v Halle (od 1853) a orientalistiky a východných jazykov v Göttingene (od 1854) pôsobil na evanjelickom lýceu a 1882 – 85 na evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave. Zaoberal sa štúdiom orientálnych jazykov a prekladom z nich do maďarčiny, napr. z pôvodných jazykov (hebrejského, gréckeho a aramejského) a z latinčiny preložil Bibliu (1864) a apokryfné spisy a z arabčiny Korán (1881 – 84, zostal v rukopise).

Autor viacerých knižných prác, napr. Vedecké prednášky z oblasti porovnávacej jazykovedy (Wissenschaftliche Vorträge die auf dem Gebiete der vergleichenden Sprachwissenschaft sich bewegen, 1882) a arabistických a hebreistických štúdií, učebníc arabčiny a hebrejčiny a i. R. 1871 – 72 redigoval a vydával politický, náučný a beletristický časopis Honi Közlöny (Domáci vestník).

Zverejnené v marci 2017.

Kámory, Samuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamory-samuel