Kačic, Ladislav

Text hesla

Kačic, Ladislav, 27. 5. 1951 Nové Mesto nad Váhom — slovenský muzikológ (hudobný historik). Vyštudoval hudobnú teóriu na VŠMU, 1973 – 82 pôsobil ako redaktor vydavateľstva Opus, 1983 – 98 v Ústave hudobnej vedy SAV, od 1997 pôsobí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, zároveň od 2000 vysokoškolský pedagóg na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. Nadviazal na modernú koncepciu dejín hudobnej kultúry na Slovensku reprezentovanú monografiou R. Rybariča Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I (1984). Zaoberá sa základným archívnym výskumom hudobnej kultúry 17. a 18. stor. v strednej Európe s dôrazom na hudobnohistorické pramene z územia dnešného Slovenska (najmä rehoľných spoločenstiev františkánov, jezuitov a piaristov), ako aj dejinami barokovej hudby. Na svojich interdisciplinárnych projektoch spolupracuje so slavistami, s jazykovedcami, literárnymi vedcami, umenovedcami, so všeobecnými historikmi i s odborníkmi na cirkevné dejiny. Autor syntetizujúcej hudobnohistoriografickej monografie Dejiny hudby III. Barok (2008; česky 2009) o dejinách barokovej hudby vrátane krajín strednej a východnej Európy, v ktorej dejiny slovenskej hudby začlenil do celoeurópskej hudobnej histórie.

Autor vyše 100 vedeckých štúdií a knižných monografií, napr. P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739 – 1818) Leben und Werk (1998), editor a autor pramenno-kritických notových edícií, napr. P. Georgius Zrunek OFM: Missa I pro Festis Natalitiis (ex Harmonia pastoralis) (1993), P. Pantaleon Roškovský OFM: Vesperae bachanales (1994), Organová hudba na Slovensku v 17. a 18. stor. (1996), Pestrý zborník (Tabulatura Miscellanea) (2005), P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP Missa ex G Jesuli Nati (Vianočná omša G dur) (2009) a Joseph UmstattConcertino per violino (2013). Odborný garant realizácie zvukových nahrávok slovenskej a európskej hudby 17. a 18. stor. (aj autor odborných sprievodných textov) vytvorených súbormi starej hudby, napr. súborom Solamente Naturali (Joseph Umstatt: Concerti, 2006; Pestrý zborník. Tabulatura Miscellanea, 2007). Člen domácich a medzinárodných vedeckých organizácií, nositeľ významných ocenení, napr. Ceny Jozefa Kresánka za mimoriadny prínos k výskumu hudby baroka na Slovensku (1990), Ceny Fra Angelica za dlhodobý výskum hudby reholí na Slovensku (2009) a Čestnej plakety Ľ. Štúra SAV (2011).

Zverejnené v marci 2017.

Kačic, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacic-ladislav