Járdányi, Pál

Text hesla

Járdányi [-ňi], Pál, 30. 1. 1920 Budapešť – 27. 7. 1966 tamže — maďarský skladateľ a folklorista. Študoval kompozíciu u Z. Kodálya a hru na husliach u E. Zathureczkého na vysokej hudobnej škole v Budapešti, kde 1946 – 59 pôsobil aj ako profesor skladby a folkloristiky. Od 1960 vedúci hudobného oddelenia Maďarskej akadémie vied. Jeho tvorba nadväzuje na bartókovsko-kodályovskú tradíciu. Diela: Sonáta pre husle (1944), dve Sláčikové kvartetá (1947, 1954), symfónia Vörösmarty (1952), Borsodská rapsódia (1953), Dychové kvinteto (1955), Vivente e moriente (1963) a i. Autor viacerých hudobnoteoretických prác a štúdií.

Zverejnené v novembri 2013.

Járdányi, Pál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jardanyi-pal