izometrika

Text hesla

izometrika [gr.] — hud. dôsledná akordická sadzba v kompozičnej technike, pri ktorej sa všetky hlasy, t. j. soprán (S), alt (A), tenor (T) a bas (B), pohybujú v rovnakom alebo v príbuznom rytmickom modeli (→ homofónia).

Zverejnené v novembri 2013.

Izometrika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izometrika