Ivanovo

Text hesla

Ivanovo, do 1932 Ivanovo-Voznesensk — mesto v európskej časti Ruska severovýchodne od Moskvy na rieke Uvoď (prítok Kľazmy), administratívne stredisko Ivanovskej oblasti; 406-tis. obyvateľov (2018). Tradičné a najvýznamnejšie stredisko textilného priemyslu Ruska (najmä bavlnárskeho a vlnárskeho), ďalej strojársky (výroba textilných a obrábacích strojov, strojov na ťažbu rašeliny a i.), chemický, odevný, drevársky, polygrafický, potravinársky priemysel. Dopravná križovatka, letisko.

Vzniklo v 16. stor. na mieste staršieho sídla, prvýkrát písomne doložené 1561. R. 1579 bol pri osade postavený mužský Pokrovský kláštor, okolo ktorom sa usídlili obyvatelia zaoberajúci sa poľnohospodárstvom, remeslami a obchodom. R. 1742 tam bola založená manufaktúra na výrobu plátna. R. 1781 bolo zlúčené s priemyselnou obcou Voznesensk do obce s názvom Ivanovo-Voznesensk (do 1932) a získalo štatút mesta. Stavebné pamiatky: verejná a obytná architektúra (19. – začiatok 20. stor.), tradičný obytný drevený dom Šudrovská búdka (Šudrovskaja palatka, 17. stor.), drevený pravoslávny Chrám zosnutia presv. Bohorodičky (17. stor.), ženský kláštor (1991) a i., viaceré moderné verejné stavby z 20. – 30. rokov 20. stor. (napr. budovy polytechnickej školy, 1928 – 37, navrhnuté I. A. Fominom). Dve divadlá, viaceré múzeá a pamätníky, viacero univerzít a vysokých škôl.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 22. novembra 2018.

Ivanovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanovo