heterozygot

Text hesla

heterozygot [gr.] — diploidná bunka alebo organizmus, ktorý má na špecifickom lokuse (jednom alebo viacerých) obidvoch párov homologických chromozómov odlišnú alelu (pre určitý znak má od každého rodiča inú alelu, napr. dominantnú a recesívnu). Heterozygot tvorí geneticky rozdielne gaméty (pohlavné bunky) vzhľadom na gény podmieňujúce určitý znak. Dominantná alela sa označuje veľkým písmenom (napr. A), recesívna alela malým písmenom (a), kríženec s heterozygotným genotypom sa potom vyjadruje symbolom Aa (→ genetická symbolika).

Zverejnené vo februári 2008.

Heterozygot [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterozygot