hérakleiovská dynastia

Text hesla

hérakleiovská dynastia — byzantská dynastia založená 610 cisárom Hérakleiom, pri moci sa udržala až do 711. Obdobie jej vlády poznamenali dlhotrvajúce zahraničnopolitické krízy (najmä boje s Avarmi, Slovanmi, Peržanmi, Vizigótmi, Longobardmi a Arabmi), neúspešný pokus o religióznu integráciu blízkovýchodných oblastí (monoteletizmus) a rozsiahle finančné a administratívne reformy (systém thém). V dôsledku teritoriálnych strát (najmä v blízkovýchodných oblastiach a veľkej časti Balkánu) sa počas vlády hérakleiovskej dynastie urýchlil proces helenizácie niekdajšej Východorímskej ríše a jej transformácia na centralizovaný byzantský štát s hlavným mestom Konštantínopolom, ktoré bolo jej politickým a kultúrnym centrom.

Zverejnené vo februári 2008.

Hérakleiovská dynastia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herakleiovska-dynastia