harmónium

Popis ilustrácie

Harmónium

Text hesla

harmónium [gr.] — viachlasný vzduchozvučný jazýčkový hudobný nástroj tvarom podobný pianínu. Má jednu alebo dve klaviatúry (manuály), väčšie nástroje majú aj nožnú klaviatúru (pedál, podobne ako organ). Predchodcom harmónia bol orgue expressif, ktorý 1810 skonštruoval Gabriel Joseph Grenié (*1756, †1837). Na jeho konštrukčnom princípe sa neskôr začali vyrábať klávesové nástroje s voľne sa chvejúcimi kovovými jazýčkami a s rôznymi názvami (aeolin, aeolikin, fysharmonika a i.). Ich ďalším zdokonalením vzniklo dnešné harmónium, ktorého zdrojom zvuku je sústava kovových jazýčkov (usporiadaných vedľa seba podľa výšky tónu a umiestnených v jazýčkových komorách) rozoznievaná prúdom vytláčaného (európsky typ harmónia) alebo nasávaného (americký typ) vzduchu z mecha (spravidla má jeden zásobníkový a dva čerpacie mechy napojené na šliapadlá). Objav harmónia sa pripisuje viedenskému hudobnému nástrojárovi Antonovi Häckelovi (aj Häckl, Häkel), od ktorého sa zachoval nástroj z 1821 nazvaný Physharmonica. V Nemecku zostrojil podobný nástroj organár a nástrojár Jakob Deutschmann (*1795, †1853). Súčasný typ harmónia s niekoľkými registrami zostrojil 1840 parížsky nástrojár Alexandre Debain (*1809, †1877), ktorý naň 1842 získal patent s dnešným názvom. Variant dvojmanuálového harmónia s nožným (organovým) pedálom sa začal zhotovovať v 2. polovici 19. stor. Zdokonalenie zvuku harmónia podporilo rozvoj hráčskej techniky, ktorá si vyžadovala dokonalé legato. Tvorbe pre harmónium sa venovali Louis James Alfred Lefébure-Wély (*1817, †1869), C. Franck, C. Saint-Saëns, Félix Alexandre Guilmant (*1837, †1911), August Reinhardt (*1831, †1912, o. i. napísal aj školu hry na harmóniu), F. Liszt, M. Reger, R. Strauss, A. Zemlinsky, Siegfried Karg-Elert (*1877, †1933, autor mnohých skladieb pre organ aj pre harmónium), A. Schönberg, G. Rossini, A. Dvořák a i. Harmónium sa uplatnilo ako sprievodný nástroj v období nemého filmu, v tanečnej hudbe, ako náhrada za organ pri hraní v domácom prostredí ap. Na Slovensku sa harmónium využívalo aj ako sprievodný nástroj pri vyučovaní hudobnej výchovy.

Zverejnené vo februári 2008.

Harmónium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harmonium