haplotyp

Text hesla

haplotyp [gr.] —

1. symbolické označenie špecifickej kombinácie alel nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti na jednom chromozóme. Medzi týmito alelami veľmi zriedka dochádza ku rekombinácii, preto sa do ďalšej generácie prenášajú (dedia) ako jeden celok (nie ako jednotlivé gény) od jedného z rodičov. Príkladom haplotypu je označenie kombinácie alel pri HLA komplexe;

2. označenie súboru tesne susediacich reštrikčných miest, ktoré sú vo väzbe so sledovaným génom. Špecifické reštrikčné endonukleázy môžu DNA štiepiť v reštrikčných miestach alebo reštrikčné miesto zostáva neporušené, čo závisí od jeho polymorfizmu. Takýmto spôsobom sa vytvárajú rôzne haplotypy. Označenie sa používa pri genetickej metóde RFLP, ktorou sa analyzujú napr. mutácie pri niektorých genetických chorobách ap.

Zverejnené vo februári 2008.

Haplotyp [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haplotyp