Hannoversko

Text hesla

Hannoversko — historické územie v severozápadnom Nemecku na území dnešnej spolkovej krajiny Dolné Sasko nazvané podľa hlavného mesta Hannover. Najstaršie dejiny Hannoverska sú spojené s Brunšvickom, keďže spoločným jadrom obidvoch krajín boli alódiá rodu Welfovcov v Sasku. Samostatné dejiny Hannoverska sa začali 1569 rozdelením územia severného Brunšvicka pri vzniku novej brunšvicko-lüneburskej línie a Hannoversko bolo vyčlenené na západe z vojvodstva Brunšvicko-Lüneburg. R. 1692 bol vojvoda Ernst August z Calenbergu povýšený cisárom Leopoldom I. za pomoc v boji proti Turkom na kurfirsta. Počas 18. stor. mocenský aj územný rozmach, rozkvet vďaka merkantilistickej politike kurfirstov. R. 1714 bol kurfirst George Ludwig (syn Ernsta Augusta a Sofie Falckej, ktorá bola vnučkou anglického kráľa Jakuba I.) zvolený na britský kráľovský trón, kde vládol ako Juraj I., a založil tak hannoverskú dynastiu. Personálna únia Hannoverska s Veľkou Britániou, resp. so Spojeným kráľovstvom trvala do 1837. Počas severnej vojny a následnej série mierových dohôd 1720 – 21 zo Štokholmu a Nystadu (dnes Uusikaupunki) získalo Hannoversko vojvodstvá Brémy a Verden. Na začiatku napoleonských vojen pripojilo biskupstvo Osnabrück, o ktoré sa usilovalo už počas vestfálskych rokovaní 1648. V tomto období bolo striedavo obsadené Francúzskom (1803 – 05) a Pruskom (1801 – 03, 1806 – 07), 1807 bolo takmer celé územie pripojené k Vestfálsku, 1810 k novovytvorenému Vestfálskemu kráľovstvu, pobrežie však zostalo Francúzsku. R. 1813 bola v Hannoversku obnovená moc bývalej vládnucej dynastie, na Viedenskom kongrese 1814 – 15 bolo povýšené na kráľovstvo a rozšírené o Východné Frízsko, Meppen, Lingen a severný Eichsfeld a ešte 1815 sa stalo členom Nemeckého spolku. Počas prusko-rakúskej vojny 1866 stálo Hannoversko na strane Rakúska a po jeho porážke bolo obsadené pruským vojskom, anektované a začlenené ako provincia do Pruska, čím prestalo jestvovať ako samostatný štátny celok a v ďalšom období sa vyvíjalo v rámci zjednoteného Nemecka.

Zverejnené vo februári 2008.

Hannoversko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hannoversko